PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE TRANSPORTU I DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W WYDZIALE EWIDENCJI POJAZDÓW I KIEROWCÓW
(NR REF. 4-KM-2020)

 

 

Oferujemy:

a) Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

b) Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.

c) Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.

d) Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

e) Dostęp do najnowszych technologii.

f) Terminowo wypłacane wynagrodzenie.

g) Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek,

h) Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie,

opieki medycznej dla pracownika, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

 

- Wymagania niezbędne (formalne):

 

a) Obywatelstwo polskie.

b) Wykształcenie wyższe.

c) Spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach

samorządowych, określonych dla stanowisk urzędniczych.

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

 

- Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 

a) Znajomość Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

b) Znajomość przepisów ustawy a dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogo-wym, w zakresie rozdziałów dot. warunków technicznych pojazdów oraz badań technicznych pojazdów.

c) Znajomość przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, wyłącznie w zakresie rozdziałów dot. ośrodków szkolenia kierowców, instruktorów i wykładowców oraz szkolenia osób ubiegających się

o uprawnienie do kierowania pojazdami.

d) Znajomość ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym w zakresie zasad podejmowania i wykonywania krajowego transportu drogowego, przewozów na potrzeby własne oraz nadzoru i kontroli.

e) Znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)

nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego

w zakresie art. 1-14.

f) Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

g) Znajomość przepisów dotyczących samorządu terytorialnego.

h) Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji.

i) Komunikatywność, kreatywność, własna inicjatywa i umiejętność wynajdowania rozwiązań.

j) Umiejętność jednoznacznego formułowania myśli w piśmie.

 

Uwaga: wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych

i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) Systematyzowanie i archiwizacja akt.

b) Prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie Stacji Kontroli

Pojazdów oraz Ośrodków Szkolenia Kierowców.

c) Prowadzenie ewidencji diagnostów oraz instruktorów nauki jazdy.

d) Nadzór i kontrola przedsiębiorców prowadzących Stacje Kontroli Pojazdów oraz Ośrodki Szkolenia Kierowców.

e) Udzielanie uprawnień (licencji, zezwoleń, zaświadczeń) w zakresie transportu drogowego.

f) Użytkowanie i aktualizacja baz informatycznych: ewidencje licencji, zezwoleń

i zaświadczeń w transporcie drogowym, ewidencji diagnostów, instruktorów, rejestru działalności regulowanej stacji kontroli pojazdów, rejestru działalności regulowanej ośrodków szkolenia kierowców.

g) Użytkowanie aplikacji do rejestrowania czasu pracy.

h) Opracowanie sprawozdawczości w zakresie prowadzonych na stanowisku spraw. Prowadzenie korespondencji oraz wykonywanie czynności związanych ze współpracą z innymi urzędami oraz organami ścigania.

i) Wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres działania Wydziału zleconych przez Dyrektora, Jego zastępców i kierownika referatu.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy, w przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

b) wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godzin tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami). Standardowo praca od

poniedziałku do piątku od 7³º do 15³º ale niektóre zadania Wydziału mogą być wykonywane w przedziale czasu od poniedziałku do soboty w godz. 7³º- 18ºº

c) Stanowisko: Referent lub Podinspektor.

d) Miejsce pracy: Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców UMK.

e) Siedziba Wydziału: Al. Powstania Warszawskiego 10.

f) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3 500 –

4 000 zł oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy. Wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

g) Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

  

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

a) Możliwość pracy w terenie np. kontrola w siedzibie przedsiębiorcy lub na stacji diagnostycznej.

b) Dyspozycyjność.

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip. krakow.pl w terminie do 2.08.2020 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się 7.08.2020 roku o godz.8ºº w Salach: Dietla i Portretowej UMK, przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowania się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy. Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www. bip. krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

 Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalne