PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. FINANSÓW I KONTROLINGU W CENTRUM OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ UMK (1 ETAT)
(NR REF. 7-IT-2020)

 

Oferujemy:

a) Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

b) Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.

c) Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.

d) Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

e) Dostęp do najnowszych technologii.

f) Terminowo wypłacane wynagrodzenie.

g) Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.

h) Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.

i) Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członków rodzin, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

 

1.Wymagania niezbędne (formalne)

a) Obywatelstwo polskie.

b) Wykształcenie wyższe: ekonomia, zarządzanie.

c) Co najmniej 3 letni staż pracy, w tym co najmniej roczny staż pracy w jednostkach administracji publicznej.

d) Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

a) Znajomość przepisów w zakresie:

a. Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,

b. Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

c. Ustawy o samorządzie gminnym,

d. Ustawy o finansach publicznych.

b) Ogólna znajomość specyfiki pracy jednostek samorządu terytorialnego.

c) Umiejętność analitycznego i logicznego myślenia.

d) Znajomość pakietu Microsoft Office.

e) Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętność pracy w grupie oraz pod presją czasu, komunikatywność.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

3.Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

a) Prowadzenie ewidencji wydatków finansowych wynikających z realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych, dla których jednostką realizującą jest Centrum Obsługi Informatycznej.

b) Rozliczanie finansowe zobowiązań z tytułu zawartych umów i zleceń.

c) Obsługa Systemu Informatycznego UMK w zakresie rejestrowania faktur VAT oraz umów i zleceń.

d) Opisywanie faktur dotyczących zakupu wartości niematerialnych i prawnych ( w tym: licencji i programów komputerowych oraz praw autorskich na programy komputerowe) celem podania danych koniecznych do przyjęcia ich na ewidencję analityczną.

e) Rejestrowanie umów i faktur VAT w Systemie Informatycznym UMK.

f) Wystawianie faktur oraz obciążeń dla jednostek zewnętrznych oraz wewnętrznych komórek organizacyjnych UMK.

g) Gromadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z realizacją prowadzonych zadań oraz wynikających z tego tytułu zaciągniętych zobowiązań finansowych.

 

4.Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

b) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/.

c) Stanowisko: Podinspektor, Inspektor.

d) Miejsce pracy: Centrum Obsługi Informatycznej – Urząd Miasta Krakowa.

e) Lokalizacja: Kraków, ul. Basztowa 20.

f) Wynagrodzenie miesięczne z przedziału 3.300,- do 4.300,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy, wynagrodzenie, o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

g) Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

 

5. Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

a) Dyspozycyjność - Tak.

b) Inne: Umiejętność pracy pod presją czasu.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 12.07.2020 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 16 lipca 2020 roku o godz. 8.00 w Sali Portretowej i Sali Dietla, pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 

 Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru