PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE REJESTRACJI POJAZDÓW W WYDZIALE EWIDENCJI POJAZDÓW I KIEROWCÓW
(NR REF. 3-KM-2020) ( 3 etaty)

 

Oferujemy:

a) Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

b) Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.

c) Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.

d) Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

e) Dostęp do najnowszych technologii.

f) Terminowo wypłacane wynagrodzenie.

g) Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek,

h) Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie,

opieki medycznej dla pracownika, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

- Wymagania niezbędne (formalne):

 

a) Obywatelstwo polskie.

a) Wykształcenie wyższe.

b) Spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach

samorządowych, określonych dla stanowisk urzędniczych.

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

 

- Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) Znajomość obowiązującego Rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej,

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu

działania archiwów zakładowych.

b) Znajomość obowiązujących przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym,

a w szczególności rozdziałów dot. rejestracji pojazdów, homologacji, warunków technicznych pojazdów, centralnej ewidencji pojazdów, badań technicznych

pojazdów, zatrzymywania i zwracania dowodów rejestracyjnych.

c) Znajomość obowiązującego Rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

d) Znajomość obowiązującego Rozporządzenia w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

e) Znajomość obowiązującego Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

f) Znajomość obowiązujących przepisów ustawy o kierujących pojazdami

a w szczególności rozdziałów dot. wydawania praw jazdy, badań lekarskich, badań psychologicznych, wymagań w stosunku do kierujących pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne, wymiana praw jazdy oraz zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe.

g) Znajomość obowiązującego Rozporządzenia w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

h) Znajomość obowiązującego Rozporządzenia w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

i) Znajomość obowiązującego Rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych.

j) Znajomość w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu.

k) Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

l) Znajomość przepisów dotyczących samorządu terytorialnego.

m) Odporność na stres i zdolność do pracy pod presją klientów.

n) Umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów.

o) Umiejętność podejmowania decyzji, kreatywność i własna inicjatywa.

p) Znajomość języków obcych (angielski, ukraiński) na poziomie min. dobrym.

q) Referencje z poprzedniego miejsca zatrudnienia – jeżeli były wydane.

r) Orzeczenie o stopniu niepełnosprawność (niewykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku).

 

Uwaga: wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych

i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) Rejestrowanie i wyrejestrowanie pojazdów oraz dokonywanie zmian

w pojazdach zarejestrowanych.

b) Wydawanie zatrzymanych dowodów rejestracyjnych.

c) Przyjmowanie wniosków o wydanie lub wymianę dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami.

d) Systematyzowanie i archiwizowanie akt.

e) Pełna obsługa stanowiska informacyjnego (weryfikacja dokumentów, pokierowanie klienta na właściwe stanowisko, pomoc przy wypełnianiu wniosków, informacja telefoniczna).

f) Użytkowanie odpowiednich systemów/podsystemów informatycznych, zgodnie

z odrębnym upoważnieniem.

g) Opracowanie sprawozdawczości w zakresie prowadzonych na stanowisku spraw. Prowadzenie korespondencji w sprawach rejestracji pojazdów oraz wykonywanie czynność związanych ze współpracą z innymi urzędami oraz organami ścigania.

h) Wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres działania Wydziału zleconych przez Dyrektora, Jego Zastępcę i Kierownika Referatu.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy, w przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

a) wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godzin tygodniowo (w przypadku osób niepełno-sprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami).

Praca od poniedziałku do soboty od 7³º do 15³º lub od 10ºº do 18ºº

b) Stanowisko: Referent lub Podinspektor.

c) Miejsce pracy: Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców UMK.

d) Siedziba Wydziału: Al. Powstania Warszawskiego 10.

e) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3 500 –

3 800 zł oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu

pracy. Wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

f) Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

 

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

a)Dyspozycyjność.

b)Możliwa praca w różnych lokalizacjach Wydziału tj.:

- al. Powstania Warszawskiego 10

- ul. Wielicka 28a

- os. Zgody 2

- Punkt Obsługi Mieszkańców w Galerii Handlowej Bonarka

- Punkt Obsługi Mieszkańców w Galerii Handlowej Bronowice

- Punkt Obsługi Mieszkańców w Galerii Handlowej Serenada.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip. krakow.pl w terminie do 12.07.2020 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się 15.07.2020 roku o godz.8ºº w Sali Portretowej UMK, przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowania się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy. Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www. bip. krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

 Formularz zgłoszeniowy