PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE – KIEROWNIK REFERATU W WYDZIALE OBSŁUGI URZĘDU
(NR REF. 2-OU-2020)

 

Oferujemy:
 1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
 3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
 4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
 5. Dostęp do najnowszych technologii.
 6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
 7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
 8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
 9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

1. wymagania niezbędne (formalne):

 1. Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla wolnych kierowniczych stanowisk urzędniczych.
 2. obywatelstwo polskie,
 3. wykształcenie wyższe o kierunku technicznym.
 4. staż pracy minimum 5 lat.
 5. minimum 5 letnie doświadczenie w branży transportowej,
 6. prawo jazdy kat B 

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

 

2.Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 1. znajomość przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym.
 2. znajomość przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
 3. kreatywność, samodzielność, umiejętność pracy w grupie oraz pod presją czasu.
 4. umiejętność organizacji i planowania pracy.
 5. preferowane wykształcenie techniczne o kierunku eksploatacja pojazdów mechanicznych.

 

Uwaga: wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. organizacja pracy podległych pracowników
 2. przygotowywanie umów na realizacje zadań Referatu Transportu, rozliczanie umów, opisywanie faktur i innych dokumentów księgowych,
 3. przygotowywanie materiałów przetargowych, uczestniczenie w przeprowadzaniu procedur o udzielenie zamówień publicznych
 4. bieżąca kontrola realizacji rocznego budżetu Referatu, ewidencja finansowo-księgowa,
 5. koordynacja rejestracji czasu pracy w podsystemie RCP podległych pracowników
 6. nadzór nad zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania taboru samochodowego UMK

 

 

4. Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

 1. pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy, w przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony,
 2. wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godzin tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami),
 3. stanowisko: Kierownik Referatu,
 4. miejsce pracy: Wydział Obsługi Urzędu,
 5. siedziba Wydziału: Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4
 6. wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkiem funkcyjnym z przedziału 4.500 – 5.500 zł oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy. Wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,
 7. dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

 

5. Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

 1. możliwość pracy w terenie – tak
 2. dyspozycyjność - tak

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do 30 czerwca 2020 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się 6 lipca 2020 roku o godz. 8ºº w Sali Obrad UMK, przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowania się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy. Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

 


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalne