PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W WYDZIALE EDUKACJI UMK 2 ET. WYDZIAŁ EDUKACJI
(NR REF. 1-EK-2020)

 

Oferujemy:
 1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
 3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
 4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
 5. Dostęp do najnowszych technologii.
 6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
 7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
 8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
 9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

- wymagania niezbędne (formalne):

 1. Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.
 2. Wykształcenie:

  - wyższe ekonomiczne z zakresu: Finanse, Rachunkowość lub wyższe wraz z ukończonymi studiami podyplomowymi w zakresie Finanse, Rachunkowość oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbach finansowo - księgowych w jednostce sektora finansów publicznych;

  - średnie lub policealne ekonomiczne oraz co najmniej 4 lata stażu pracy w służbach finansowo - księgowych w jednostce sektora finansów publicznych,

  3. Na stanowisku może zostać zatrudniona osoba będąca obywatelem polskim.

   

  Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymagań niezbędnych (formalnych) nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

   

  2. Wymagania dodatkowe* (będące przedmiotem oceny) :

  a) Znajomość ustawy o rachunkowości,

  b) Znajomość ustawy o finansach publicznych (ustawa o finansach publicznych, rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej, rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych),

  b) Znajomość ustawy o podatku od towarów i usług,

  c) Znajomość ustaw: Prawo oświatowe, o finansowaniu zadań oświatowych,

  d) Znajomość ustaw : o samorządzie gminnym, powiatowym i KPA,

  e) Umiejętność prowadzenia analiz finansowych i wyciągania z nich wniosków,

   f) Znajomość struktury krakowskiej oświaty,

  g) Umiejętność klarownego formułowania myśli,

  h) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (niewykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku).

  Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych

  i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

   

  3. Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

  1. Przygotowanie szczegółowego harmonogramu uruchamiania funkcjonalności Modułu Finanse, które do tej pory nie zostały uruchomione.

  2. Współpraca z użytkownikami Systemu, przyjmowanie od użytkowników informacji o stwierdzonych błędach.

  3. Weryfikacja zgłoszonych błędów i ocena ich wagi.

  4. Współpraca z Wykonawcą Systemu, przekazywanie informacji o błędach.

  5. Weryfikowanie sposobu i terminu usuwania błędów.

  6. Przyjmowanie od użytkowników i administratorów propozycji zmian w Module Finanse.

  7. Weryfikacja propozycji dokonania zmian zgłoszonych przez użytkowników

  i administratorów Systemu.

  8. Zgłaszanie Wykonawcy potrzeby dokonania zmian w Systemie.

  9. Monitorowanie sposobu realizacji wnioskowanych zmian i koniecznych modyfikacji.

  10. Zgłaszanie potrzeby skorzystania z asysty personalnej.

  11. Sprawdzenie poprawności sposobu realizacji usługi asysty personalnej.

  12. Monitorowanie poprawności scentralizowanych w Systemie słowników.

  13. Przekazywanie użytkownikom Systemu ustaleń merytorycznych

  i organizacyjnych w zakresie Modułu Finanse.

  14. Udzielanie informacji i wsparcia użytkownikom Systemu.

  15. Prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem Modułu Finanse,

  w szczególności sporządzanie i gromadzenie dokumentacji wynikającej ze współpracy z podmiotem prowadzącym asystę Systemu.

  16. Przygotowywanie raportów, zestawień zbiorczych służących do przeprowadzania analiz finansowych.

  17. Przygotowywanie okresowych informacji z postępu prac.

  18. Współpraca z innymi Referatami Wydziału – przekazywanie drogą elektroniczną poczynionych ustaleń, które dotyczą rozwiązań zarówno merytorycznych jak i organizacyjnych.

  19. Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg, wniosków lub petycji w zakresie działania referatu.

  20. Wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres działania Wydziału zleconych przez Dyrektora, jego zastępców i kierownika referatu.

   

  4. Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

  a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego pracownik zobowiązany jest od odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony,

  b) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami),

  c) Stanowisko : Referent lub Podinspektor

  d) Miejsce pracy: Wydział Edukacji,

  e) Siedziba Wydziału: Kraków, ul. Stachowicza 18,

  f) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3 500 zł do 4 000 złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy. Wynagrodzenie, o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

  g) Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych Ustawą

  z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

   

   

  Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

  a) Możliwość pracy w terenie: NIE

  b) Dyspozycyjność : TAK

   

  Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do dnia 14 czerwca 2020 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

   

  Testy kwalifikacyjne:

  W związku z zagrożeniem epidemiologicznym o terminie testów zostaniecie Państwo powiadomieni odrębnym mailem, w terminie późniejszym.

   

  O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz

  o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

  Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

   

   


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru