PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICZE W PRACOWNI PRAC STUDIALNYCH W WYDZIALE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO UMK 1 ET. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
(NR REF. 3-BP-2020)

 

Oferujemy:
 1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
 3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
 4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
 5. Dostęp do najnowszych technologii.
 6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
 7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
 8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
 9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

- wymagania niezbędne (formalne):

 1. Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.
 2. Na stanowisku może zostać zatrudniona osoba będąca obywatelem polskim,

  3. Wykształcenie wyższe o specjalności : architektura i urbanistyka, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, ekonomia i finanse, nauki o Ziemi i środowisku,

   

  Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

   

  2. wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

  a) znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

  b) ogólna znajomość ustawy o samorządzie gminnym,

  c) ogólna wiedza ze znajomości KPA,

  d) znajomość problematyki planowania przestrzennego w gminie m. Kraków

  e) ogólna wiedza na temat zakresu problematyki pracy Wydziału Planowania Przestrzennego,

  Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych

  i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

   

  Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

   

  a) opracowywanie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta lub jego zmiany oraz projektu uchwał poprzedzających sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta,

  b) wykonywanie opracowań studialnych i projektowych w zakresie planowania przestrzennego związanych z wdrażaniem polityki przestrzennej,

  c) prace studialne i analizy, w tym wykonywanie analiz dotyczących zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami Studium, d) opracowywanie analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Miasta w celu oceny aktualności studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

  e) przyjmowanie wniosków i prowadzenie rejestru wniosków w sprawie sporządzania lub zmiany planów miejscowych i studium.

   

   

  Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

  a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

  b) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/.

  c) Stanowisko: podinspektor lub inspektor( w zależności od posiadanego doświadczenia zawodowego i ogólnego stażu pracy).

  d) Miejsce pracy: Wydział Planowania Przestrzennego – Urząd Miasta Krakowa.

  e) Lokalizacja: Kraków, ul. Mogilska 41.

  f) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.500 zł do 4.000 zł brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

  g) Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

   

  Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

  a) Dyspozycyjność.

  b) Możliwość pracy w terenie.

   

  Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do dnia 31 marca 2020roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

   

  Testy kwalifikacyjne :

  UWAGA-- W związku z zagrożeniem epidemiologicznym testy nie odbędą. O terminie testów zostaniecie Państwo powiadomieni odrębnym mailem, w terminie późniejszym.

   

  O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz

  o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

  Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

   

   

   

   


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru