PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE – KIEROWNIK REFERATU W WYDZIALE OBSŁUGI URZĘDU (1 ETAT) WYDZIAł OBSŁUGI URZĘDU
(NR REF. 1-OU-2020)

 

Oferujemy:
 1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
 3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
 4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
 5. Dostęp do najnowszych technologii.
 6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
 7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
 8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
 9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

 

1.    Wymagania niezbędne (formalne):

 1. spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych określonych dla wolnych kierowniczych stanowisk urzędniczych,

 2. obywatelstwo polskie,

 3. wykształcenie wyższe.

 4. staż pracy minimum 5 lat.

 5. minimum 5  letnie doświadczenie  w branży poligraficznej,

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2.Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 1. wiedza w zakresie Poligrafii.

 2. znajomość przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

 3. bardzo dobra znajomość programów: MS Office, Corel Draw, Pakiet Adobe.

 4. biegła znajomość zagadnień druku offsetowego i cyfrowego.

 5. wiedza i umiejętności w zakresie eksploatacji maszyn poligraficznych.

 6. kreatywność, samodzielność, umiejętność pracy w grupie oraz pod presją czasu.

 7. umiejętność organizacji i planowania pracy.

 8. preferowane wykształcenie techniczne o kierunku Poligraf.

 9. mile widziane wykształcenie o kierunku informatyk lub grafik komputerowy.

Uwaga: wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. organizacja pracy podległych pracowników,

 2.  przygotowywanie umów na realizacje zadań Referatu Poligrafii, rozliczanie umów, opisywanie faktur i innych dokumentów księgowych,

 3. przygotowywanie materiałów przetargowych, uczestniczenie w przeprowadzaniu procedur o udzielenie zamówień publicznych,

 4. bieżąca kontrola realizacji rocznego budżetu Referatu, ewidencja finansowo-księgowa,

 5. nadzór nad konserwacją maszyn drukarskich i introligatorskich.

 

4. Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

 1. pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy, w przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony,

 2. wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godzin tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami),

 3. stanowisko: Kierownik Referatu,

 4. miejsce pracy: Wydział Obsługi Urzędu,

 5. siedziba Wydziału: Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4

 6. wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkiem funkcyjnym z przedziału 4.500 – 5.500 zł oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy. Wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

 7. dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

   

  Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

 1. możliwość pracy w terenie – nie

 2. dyspozycyjność - nie

   

  Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do 15 marca 2020 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

   

  O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowania się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy. Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www. bip. krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4  w Krakowie. Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  UWAGA

   

  W związku z zagrożeniem epidemiologicznym testy nie odbędą się 19 marca 2020 roku. O terminie testów zostaniecie Państwo powiadomieni odrębnym mailem, w terminie późniejszym.

   

   Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru