PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W ODDZIALE PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I ANALIZ W WYDZIALE STRATEGII, PLANOWANIA I MONITOROWANIA INWESTYCJI UMK
(NR REF. 1-SI-2020)

Oferujemy:

a) Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

b) Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.

c) Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.

d) Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

e) Dostęp do najnowszych technologii.

f) Terminowo wypłacane wynagrodzenie.

g) Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.

h) Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) Obywatelstwo polskie.

b) Wykształcenie wyższe.

c) Pozostałe wymagania określone art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) Ogólna znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o samorządzie powiatowym.

b) Znajomość zagadnień związanych z planowaniem i zarządzaniem strategicznym, budżetem zadaniowym i kontrolą zarządczą.

c) Umiejętności z zakresu analizy sprawozdań finansowych, oceny kondycji finansowej spółki, analizy kosztów
i oceny efektywności działań.

d) Umiejętność analitycznego myślenia, w tym analizy danych oraz umiejętności klarownego formułowania myśli na piśmie.

e) Orientacja w zakresie zagadnień związanych z rozwojem miasta i regionu oraz w zakresie „Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030”.

f) Znajomość metod zarządzania projektami (np. PRINCE 2® , PMBOK®, Agile PM).

g) Znajomość programu Excel.

h) Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

i) Dokumenty potwierdzające udział w przedsięwzięciach/ projektach/ programach

o znaczeniu strategicznym, z zakresu planowania przestrzennego, urbanistyki.

j) Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (niewykluczające możliwości wykonywania czynności na danym stanowisku).

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych

i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

 a) Wspieranie i koordynacja planowania i zarządzania strategicznego, w tym procesu Strategiczny rozwój miasta i monitorowanie realizacji celów strategicznych, poprzez wdrażanie, monitorowanie, ocenę, ewaluację i aktualizację „Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030” (SRK 2030).

b) Wspieranie procesu planowania strategicznego z uwzględnieniem celów i programów strategicznych, Dziedzin zarządzania i Usług publicznych we współpracy z Koordynatorami dziedzin i Koordynatorami programów strategicznych w Systemie STRADOM.

c) Udział w planowaniu i monitorowaniu projektów strategicznych, w tym: „Kraków Aiport Balice” oraz „Kraków Nowe Miasto Płaszów – Rybitwy”.

d) Współpraca przy budowaniu i prowadzeniu Banku Informacji o Mieście i Metropolii, w tym definiowanie, gromadzenie i analiza danych, opracowywanie raportów (w tym Raportu o Stanie Gminy i Raportów o Stanie Miasta).

e) Zapewnienie wsparcia metodycznego dla Koordynatorów dziedzin przy gromadzeniu danych oraz opracowaniu Diagnoz dziedzin zarządzania.

f) Koordynacja i monitorowanie działań związanych z Krakowskim Obszarem Metropolitalnym oraz współpraca w tym zakresie z komórkami organizacyjnymi UMK i Miejskimi Jednostkami Organizacyjnymi.

g) Współpraca przy prowadzeniu działań z zakresu komunikacji SRK 2030 oraz zarządzania strategicznego, w tym opracowywanie przekazów, tekstów, materiałów komunikacyjnych i promocyjnych oraz zarządzanie treścią internetową w serwisach prowadzonych przez UMK w zakresie kompetencji Oddziału Planowania Strategicznego
i Analiz.

h) Współpraca z instytucjami i innymi podmiotami realizującymi cele i zadania zapisane w Strategii Rozwoju Krakowa.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

b) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami).

c) Stanowisko: Referent, Podinspektor.

d) Miejsce pracy: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji – Urząd Miasta Krakowa.

e) Lokalizacja: Kraków, Plac Wszystkich Świętych 3-4.

f) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.200,- do 4.200,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

g) Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” (zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej).

 

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

a) Możliwość pracy w terenie.

b) Dyspozycyjność.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 9 marca 2020 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 16 marca 2020 roku o godz. 8.00 w Sali Portretowej przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 

 

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym testy nie odbędą się 16 marca 2020 roku.

O terminie testów zostaniecie Państwo powiadomieni odrębnym mailem, w terminie późniejszym.

 

 Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru