PREZYDENT MIASTA KRAKOWA OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE KONTROLI FINANSOWEJ W WYDZIALE KONTROLI WEWNĘTRZNEJ URZĘDU MIASTA KRAKOWA

Pl. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 3-4, 31-004 KRAKÓW

(NR REF. 1-WK-2020) 2 ETATY

 

Oferujemy:

a) Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

b) Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.

c) Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.

d) Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

e) Dostęp do najnowszych technologii.

f) Terminowo wypłacane wynagrodzenie.

g) Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.

h) Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.

i) Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

1. wymagania niezbędne (formalne)

a) Obywatelstwo polskie.

b) Wykształcenie wyższe: ekonomiczne.

c) Staż pracy minimum 4 lata w służbach finansowo – księgowych, w tym dwa lata na stanowisku głównego księgowego

d) Pozostałe wymagania określone w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

a) Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych (dział I,V).

b) Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości (rozdział 1-5).

c) Znajomość przepisów o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (dział I,II i IV – rozdział 3).

d) Znajomość przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej w zakresie sprawozdań Rb-27S, Rb-28S, Rb- 34S.

e) Umiejętność dokonywania analiz, logicznego myślenia oraz zwięzłego formułowania myśli w formie pisemnej.

f) Doświadczenie zawodowe na stanowisku Głównego Księgowego w samorządowej jednostce budżetowej lub instytucji kultury

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

a) prowadzenie na zasadach i w trybie określonym w obowiązującym Regulaminie Kontroli Finansowej postępowań kontrolnych w:

-  komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa, tj. wydziałach Urzędu Miasta Krakowa lub komórkach organizacyjnych wchodzących w skład Urzędu Miasta Krakowa na prawach wydziału,

-  miejskich jednostkach organizacyjnych, tj. jednostkach organizacyjnych utworzonych przez Miasto w celu realizacji jego zadań, niewchodzących w skład Urzędu Miasta Krakowa i niebędących spółkami prawa handlowego,

-  innych podmiotach, które wydatkują środki publiczne przekazywane przez Gminę Miejską Kraków,

b) sporządzanie pisemnych protokołów z ustaleń przeprowadzanej kontroli,

c) przygotowanie projektów wystąpień pokontrolnych,

d) nadzór nad realizacją zaleceń pokontrolnych,

e) przygotowywanie projektów zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych w sytuacji, gdy wyniki przeprowadzonych kontroli uzasadniają sporządzenie takiego zawiadomienia,

f) przygotowywanie projektów zawiadomień do właściwych organów o podejrzeniu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia w przypadku ujawnienia w toku kontroli okoliczności uzasadniających popełnienie przestępstwa lub wykroczenia.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

b) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/.

c) Stanowisko: Główny Specjalista.

d) Miejsce pracy: Wydział Kontroli Wewnętrznej – Urząd Miasta Krakowa.

e) Lokalizacja: Kraków, ul. Sarego 4.

f) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkiem funkcyjnym z przedziału 4.000 zł do 5.000 zł brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

g) Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

 

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

a) Siedziba Wydziału: Kraków, ul. Sarego 4.

b) Możliwość pracy w terenie: Tak. Praca w siedzibach jednostek kontrolowanych.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 20 lutego 2020 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 24 lutego 2020 roku o godz. 8.30 w Sali Portretowej, pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 

 Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru