PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE SESJI RADY MIASTA KRAKOWA W KANCELARII RADY MIASTA KRAKOWA
(NR REF. 1-BR-2020)

 

Oferujemy:

a) Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

b) Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.

c) Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.

d) Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

e) Dostęp do najnowszych technologii.

f) Terminowo wypłacane wynagrodzenie.

g) Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.

h) Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.

i) Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) Obywatelstwo polskie.

b) Wykształcenie wyższe: prawo, administracja, socjologia, politologia.

c) Co najmniej roczne doświadczenie zawodowe.

d) Pozostałe wymagania określone  art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) Znajomość ustawy o samorządzie gminnym.

b) Znajomość Statutu Miasta Krakowa.

c) Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego.

d) Znajomość zasad dostępu do informacji publicznej.

e) Znajomość struktury Urzędu Miasta Krakowa.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

a) Kompletowanie i aktualizacja zbioru projektów uchwał zgodnie ze spisem "Spraw sesyjnych w toku”.

b) Wprowadzanie lub kopiowanie przesyłanych do Kancelarii tekstów projektów uchwał, nadawanie projektom skopiowanym wymaganej formy graficznej dla przygotowania ich do edycji w programie Word, edytorze aktów prawnych - w formie uchwały.

c) Sporządzanie po posiedzeniu sesji Rady oraz ekspedycja radnym „Podsumowania obrad”.

d) Sprawdzanie przygotowywanych tekstów uchwał Rady Miasta Krakowa) sporządzanie wyciągów ze stenogramów i protokołów sesji Rady.

e) Sporządzanie zawiadomień i zaproszeń, pisemne powiadamianie o terminie sesji Wydziału Obsługi i Informatyki UMK, Straży Miejskiej i innych stosownych jednostek.

f) Przygotowanie pism zwołujących sesję, ekspedycja zawiadomień i zaproszeń na sesje wraz z materiałami.

g) Praca w „LEGISLATORZE” – sporządzanie (we współdziałaniu ze stanowiskiem 02) tekstów podjętych uchwał Rady, opracowanie ostatecznego brzmienia załączników poprzez nanoszenie przyjętych przez Radę poprawek, nadawanie uchwałom numeru i przygotowanie ich do podpisu przez Przewodniczącego oraz wysyłanie podjętych uchwał do Dziennika Urzędowego Województwa Małopolskiego celem publikacji.

h) Bieżąca obsługa systemów „SESJA” i „LEGISLACJA ”.

i) Prowadzenie teczek dokumentacji uchwał, postanowień i rezolucji Rady Miasta Krakowa.

j) Rejestracja korespondencji referatu.

k) Przekazywanie uchwał, postanowień i rezolucji Rady Miasta Krakowa do organów nadzoru, Samorządowego Kolegium Odwoławczego, Sekretarza Miasta, Wydziału Organizacji i Nadzoru UMK.

l) Sporządzanie i potwierdzanie zgodności kopii uchwał Rady Miasta Krakowa z oryginałem, udostępnianie oraz przesyłanie ich zainteresowanym.

m) Prowadzenie, aktualizacja (program WORD) oraz publikacja (PDF) w BIP „Aktów prawa miejscowego” oraz rejestru uchwał i rezolucji od roku 1990.

n) Prowadzenie RISS.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

b) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/.

c) Stanowisko: Referent lub Podinspektor.

d) Miejsce pracy: Kancelaria Rady Miasta Krakowa – Urząd Miasta Krakowa.

e) Siedziba Kancelarii: Kraków, Plac Wszystkich Świętych 3-4.

f) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.200,- do 4.000,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

g) Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

 

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

a) Równoważny system czasu pracy.

b) Dyspozycyjność.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 16 lutego 2020 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 25 lutego 2020 roku o godz. 8.00 w Sali Dietla przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres

e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 

 

 Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru