PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE OCHRONY ZABYTKÓW W BIURZE MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW (1 ETAT)
(NR REF. 1-KZ-2020)

 

Oferujemy:
 1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
 3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
 4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
 5. Dostęp do najnowszych technologii.
 6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
 7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
 8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
 9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

1. wymagania niezbędne (formalne):

 1. Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.
 2. Obywatelstwo polskie.
 3. Wykształcenie wyższe o kierunku architektura lub historia sztuki.
 4. Minimum 6 miesięczne doświadczenie zawodowe, preferowane na stanowiskach urzędniczych w organach ochrony zabytków lub w instytucjach związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego.

 

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymagań formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 1. Znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003 r. 
 2. Znajomość rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków z dnia 2 sierpnia 2018 r.
 3. Znajomość porozumienia pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Prezydentem Miasta Krakowa w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2010 r. nr 283 poz. 1887) wraz z aneksem nr 1/2013 z 12 listopada 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2013 r. poz. 6679).
 4. Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego z 14 czerwca 1960 r. w zakresie: dział I rozdział 6 i 7; dział II rozdział 1, 4, 7 ,9.
 5. Znajomość ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. w części wiążącej się z kompetencjami Miejskiego Konserwatora Zabytków (art. 39).
 6. Umiejętność interpretacji ww. przepisów.
 7. Wiedza w zakresie problematyki związanej z ochroną zabytków.
 8. Znajomość zakresu działania Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków.
 9. Wiedza dotycząca zabytków i dziedzictwa Krakowa.
 10. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (niewykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku).

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych

i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

 1. Przygotowywanie opinii, pozwoleń konserwatorskich i innych decyzji wynikających z Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami na podstawie porozumienia pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Prezydentem Miasta Krakowa w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz uzgodnień projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i projektów decyzji o warunkach zabudowy dla obszarów i obiektów objętych ochroną konserwatorską.
 2. Przygotowywanie projektów opinii dotyczących prac konserwatorskich i robót budowlanych przy obiektach ujętych w gminnej ewidencji zabytków oraz wytycznych i zaleceń konserwatorskich dla obiektów zabytkowych.
 3. Nadzór nad realizacją prac konserwatorskich w obiektach zabytkowych oraz prowadzenie inspekcji terenowych pod kątem stanu zachowania obiektów zabytkowych oraz ich potrzeb konserwatorskich.
 4. Prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami i bieżące powiadamianie o jej wynikach Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz wydawanie zaleceń pokontrolnych lub decyzji,
 5. Przygotowywanie projektów decyzji nakazujących przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporządkowanie terenu, a także decyzji zobowiązujących do doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu we wskazany sposób i w określonym terminie,
 6. Wstrzymywanie robót budowlanych w obiektach zabytkowych z powiadamianiem Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
 7. Przyjmowanie zawiadomień o działaniach mających wpływ na stan obiektów zabytkowych bez względu na ich stan własności,
 8. Przygotowywanie projektów opinii wymaganych w procedurach realizacji zadań prowadzonych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Krakowa i miejskie jednostki organizacyjne,
 9. Archiwizowanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 10. Wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres działania Biura zleconych przez dyrektora i kierownika referatu. 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

 1. Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.
 2. Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami).
 3. Stanowisko: Referent lub Podinspektor.
 4. Miejsce pracy: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków – Urząd Miasta Krakowa.
 5. Lokalizacja: Kraków, ul. Biskupia 18.
 6. Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3400 złotych brutto do 4000 złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy. Wynagrodzenie, o którym mowa, zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.
 7. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

 

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

a) Brak.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 18 lutego 2020 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 21 lutego 2020 roku o godz. 8.00 w Sali Lea UMK, Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 

 

 


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru