PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE TRANSPORTU I DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W WYDZIALE EWIDENCJI POJAZDÓW I KIEROWCÓW (2 etaty)
(NR REF. 1-KM-2020)

 

Oferujemy:

a) Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

b) Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.

c) Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.

d) Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

e) Dostęp do najnowszych technologii.

f) Terminowo wypłacane wynagrodzenie.

g) Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek,

h) Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie,

opieki medycznej dla pracownika, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

- Wymagania niezbędne (formalne):

a) Obywatelstwo polskie.

a) Wykształcenie wyższe.

b) Spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach

samorządowych, określonych dla stanowisk urzędniczych.

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

 

- Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) Znajomość Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz

instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

b) Znajomość przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,

W zakresie rozdziałów dot. warunków technicznych pojazdów oraz badań

technicznych pojazdów.

c) Znajomość przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, wyłącznie w zakresie rozdziałów dot. ośrodków szkolenia kierowców, instruktorów i wykładowców oraz szkolenia osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami.

d) Znajomość ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym w zakresie zasad podejmowania i wykonywania krajowego transportu drogowego, przewozów na potrzeby własne oraz nadzoru i kontroli.

e) Znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego w zakresie art. 1-14.

f) Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

g) Znajomość przepisów dotyczących samorządu terytorialnego.

h) Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji.

i) Komunikatywność, kreatywność, własna inicjatywa i umiejętność wynajdowania rozwiązań.

j) Umiejętność jednoznacznego formułowania myśli w piśmie.

 

Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych

i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) Systematyzowanie i archiwizacja akt.

b) Prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie Stacji Kontroli Pojaz-dów oraz Ośrodków Szkolenia Kierowców.

c) Prowadzenie ewidencji diagnostów oraz instruktorów nauki jazdy.

d) Nadzór i kontrola przedsiębiorców prowadzących Stacje Kontroli Pojazdów oraz Ośrodki Szkolenia Kierowców.

e) Udzielanie uprawnień (licencj9i, zezwoleń, zaświadczeń) w zakresie transportu drogowego.

f) Nadzór i kontrola przedsiębiorców w zakresie transportu drogowego.

g) Użytkowanie i aktualizacja baz informatycznych: ewidencje licencji, zezwoleń

i zaświadczeń w transporcie drogowym, ewidencji diagnostów, instruktorów, rejestru działalności regulowanej stacji kontroli pojazdów, rejestru działalności regulowanej ośrodków szkolenia kierowców.

h) Użytkowanie aplikacji do rejestrowania czasu pracy.

i) Opracowanie sprawozdawczości w zakresie prowadzonych na stanowisku spraw, prowadzenie korespondencji oraz wykonywanie czynności związanych

ze współpracą z innymi urzędami oraz organami ścigania.

J) Wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres działania Wydziału

zleconych przez Dyrektora, jego zastępców i kierownika referatu.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy,

w przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce

samorządu terytorialnego, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby

przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę

na czas nieokreślony.

b) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godzin tygodniowo .

c) Praca od poniedziałku do soboty od 7³º do 15³º lub od 10ºº do 18ºº

d) Stanowisko: Referent lub Podinspektor.

e) Miejsce pracy: Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców UMK.

f) Siedziba Wydziału: Al. Powstania Warszawskiego 10.

g) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału

3 500 zł – 4 000 zł oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od

posiadanego stażu pracy. Wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone

na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

h) Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach

określonych Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym

wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

 

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

a)Dyspozycyjność.

b) Możliwość pracy w terenie, np. kontrola w siedzibie przedsiębiorcy lub na stacji diagnostycznej.

c) Praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip. krakow.pl w terminie do 16.02.2020 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się 20.02.2020 roku

o godz.8ºº w Sali Dietla UMK, przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowania się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy. Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www. bip. krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru