PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE PLANOWANIA I KONTROLINGU W WYDZIALE INFORMATYKI UMK (1 ETAT)
(NR REF. 3-IT-2020)

 

Oferujemy:

a) Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

b) Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.

c) Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.

d) Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

e) Dostęp do najnowszych technologii.

f) Terminowo wypłacane wynagrodzenie.

g) Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.

h) Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.

i) Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członków rodzin, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

1.Wymagania niezbędne (formalne)

a) Obywatelstwo polskie.

b) Wykształcenie wyższe: ekonomia, zarządzanie, administracja.

c) Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

a) Znajomość przepisów w zakresie :

a. Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,

b. Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

c. Ustawy o samorządzie gminnym,

d. Ustawy o finansach publicznych.

b) Ogólna znajomość specyfiki pracy jednostek samorządu terytorialnego.

c) Umiejętność analitycznego i logicznego myślenia.

d) Znajomość pakietu Microsoft Office.

e) Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętność pracy w grupie oraz pod presją czasu, komunikatywność.

f) Co najmniej trzyletni staż pracy na stanowiskach o charakterze finansowo-księgowym.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

3.Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

a) Prowadzenie ewidencji wydatków finansowych dla zadań bieżących i inwestycyjnych, dla których jednostką realizującą jest Wydział Informatyki.

b) Rozliczanie finansowe zobowiązań z tytułu zawartych umów i zleceń.

c) Obsługa Systemu Informatycznego UMK w zakresie rejestrowania faktur VAT oraz umów i zleceń.

d) Opracowywanie dokumentacji związanej z realizacją planu finansowo-rzeczowego Wydziału Informatyki (zamówienia publiczne, umowy, zlecenia, sprawozdania budżetowe, harmonogramy rzeczowo-finansowe dochodów i wydatków, analizy finansowe).

e) Realizacja zadań związanych z planowaniem, realizacją i sprawozdawczością w zakresie budżetu Wydziału Informatyki.

f) Monitoring i analiza stanu środków, wnioskowanie o zmiany w budżecie Wydziału.

g) Potwierdzanie zabezpieczenia w Budżecie Miasta Krakowa środków finansowych na realizację zobowiązań.

h) Monitoring przebiegu realizacji umów Wydziału Informatyki.

 

4.Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

b) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/.

c) Stanowisko: Podinspektor, Inspektor, Główny Specjalista (analityk budżetowy).

d) Miejsce pracy: Wydział Informatyki – Urząd Miasta Krakowa.

e) Lokalizacja: Kraków, ul. Basztowa 20.

f) Wynagrodzenie miesięczne z przedziału 3.300,- do 4.800,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy, wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

g) Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

 

5. Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

a) Dyspozycyjność - Tak.

b) Inne: Umiejętność pracy pod presją czasu.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 23 lutego 2020 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 27 lutego 2020 roku o godz. 08.00 w Sala konferencyjna, pok. 324 III p., ul. Basztowa 20, 31-156 Kraków (wejście od ul. Zacisze 2, domofon – Wydział Informatyki 3 piętro)

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru