PREZYDENT MIASTA KRAKOWA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU W WYDZIALE MIEJSKIEGO INŻYNIERA RUCHU

(NR REF. 1-IR-2020)

 

Oferujemy:
 1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
 3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
 4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
 5. Dostęp do najnowszych technologii.
 6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
 7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
 8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
 9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

1. wymagania niezbędne (formalne):

 1. Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.
 2. obywatelstwo polskie,
 3. wykształcenie wyższe,
 4. prawo jazdy kategorii B,

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymagań niezbędnych (formalnych) nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny) :

 1. znajomość ustawy prawo o ruchu drogowym,
 2. znajomość ustawy o drogach publicznych,
 3. znajomość rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku
 4. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem,
 5. znajomość rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,
 6. znajomość prawa miejscowego GMK (Statut Zarządu Dróg Miasta Krakowa, Statut Zarządu Transportu Publicznego, Uchwała o strefie płatnego parkowania), aspekty funkcji zarządzającego ruchem, zarządzającego drogą,
 7. wiedza z zakresu inżynierii ruchu drogowego,
 8. umiejętność analitycznego i logicznego myślenia, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres oraz radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych,
 9. umiejętność czytania i analizowania dokumentacji technicznej.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

3. Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

 1. analiza dokumentacji projektowej,
 2. przygotowywanie projektów pism, decyzji, zleceń,
 3. rozpatrywanie wniosków osób prywatnych, instytucji oraz podmiotów zewnętrznych i współpracujących z wydziałem w tym interpelacji i skarg,
 4. opiniowanie dokumentacji i wniosków zewnętrznych i wewnętrznych w zakresie właściwości Referatu ,
 5. uczestnictwo w spotkaniach z wnioskodawcami oraz ścisła współpraca z służbami w szczególności z policją i strażą miejską,
 6. przekazywanie zatwierdzonych projektów organizacji ruchu do realizacji oraz prowadzenie ewidencji zatwierdzonych projektów i organizacji ruchu,
 7. wnioskowanie i zlecanie projektów zmian organizacji ruchu drogowego oraz wnioskowanie o zmianę geometrii ulic i skrzyżowań,
 8. analizowanie oddziaływania rozwiązań przyjętych w projektach stałej organizacji ruchu na bezpieczeństwo i płynność ruchu,
 9. sporządzanie lub zlecanie do opracowania projektów organizacji ruchu uwzględniających wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu,
 10. analiza baz danych o zdarzeniach drogowych i pomiarach natężenia ruchu,
 11. rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów zmian w organizacji ruchu na drogach publicznych miasta w zakresie zgodności z przepisami prawa oraz zapewnieniem bezpieczeństwa i płynności ruchu,
 12. wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres działania Wydziału zleconych przez dyrektora Wydziału oraz jego zastępcę i kierownika referatu.

 

4. Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

 1. pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego pracownik zobowiązany jest od odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony,
 2. wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami),
 3. stanowisko : Referent lub Podinspektor lub Inspektor,
 4. miejsce pracy: Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu,
 5. siedziba Wydziału: Kraków, ul. Wielopole 1,
 6. wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.400 zł do 4.200 zł złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy. Wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,
 7. dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

 

5. Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

 1. możliwość pracy w terenie,
 2. praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,
 3. dyspozycyjność.

 

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej w terminie do 11 lutego 2020 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 18 lutego 2020 roku o godz. 8.00 w Sali Dietla przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru