PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW W WYDZIALE INFORMATYKI UMK (4 ETATY)
(NR REF. 2-IT-2020)

 

Oferujemy:

a) Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

b) Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.

c) Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.

d) Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

e) Dostęp do najnowszych technologii.

f) Terminowo wypłacane wynagrodzenie.

g) Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.

h) Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.

i) Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członków rodzin, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

1.Wymagania niezbędne (formalne)

a) Obywatelstwo polskie.

b) Wykształcenie: minimum średnie i 3 lata stażu pracy lub wyższe.

c) Doświadczenie zawodowe: udokumentowany minimum 6 miesięczny staż pracy w zakresie serwisu sprzętu informatycznego, bezpośredniego wsparcia użytkowników systemów informatycznych.

d) Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

a) Znajomość budowy oraz funkcjonowania sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych.

b) Znajomość obsługi pakietu aplikacji MICROSOFT OFFICE, poczty elektronicznej i Internetu.

c) Znajomość standardów przetwarzania i bezpieczeństwa informacji.

d) Umiejętność zarządzania systemami Microsoft Windows typu „stacja robocza” WINDOWS 7 i 10

e) Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętność pracy w grupie oraz pod presją czasu.

f) Udokumentowane szkolenia, kursy w zakresie serwisu sprzętu informatycznego lub wsparcia użytkowników.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

3.Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

a) Wykonywanie czynności związanych z obsługą użytkowników Systemu Informatycznego UMK oraz Rad Dzielnic Miasta Krakowa w charakterze prowadzonego serwisu a w szczególności:

a. przygotowanie sprzętu komputerowego do użytkowania,

b. podłączanie i konfiguracja urządzeń peryferyjnych,

c. instalacja oprogramowania systemowego i użytkowego,

d. konfiguracja dostępu stacji roboczych do sieci, kont e-mail, dostępu do Internetu

e. odbiór techniczny i testowanie nowego sprzętu,

f. kwalifikacja uszkodzonego sprzętu do serwisu zewnętrznego, testowanie po naprawach.

b) Obsługa zgłoszeń i awarii:

a. przyjmowanie zgłoszeń z I linii wsparcia o uszkodzeniach oraz przerwach w pracy Systemu Informatycznego UMK oraz Rad Dzielnic Miasta Krakowa,

b. prowadzenie rejestru zgłaszanych awarii i wykonanych interwencji w systemie Atmosfera,

c. udzielanie porad telefonicznych w zakresie użytkowania sprzętu i oprogramowania,

d. interwencje na stanowiskach roboczych.

c) Obsługa inwentaryzacyjna sprzętu komputerowego.

a. prowadzenie elektronicznej ewidencji sprzętu komputerowego,

b. prowadzenie rejestru wszelkich przemieszczeń sprzętu (serwis, inne lokalizacje),

c. wprowadzanie do ewidencji sprzętu napraw powodujących zmianę konfiguracji sprzętu,

d. wykonywanie ekspertyz na podstawie wniosków przekazywanych z Wydziałów i Biur merytorycznych UMK oraz Rad Dzielnic Miasta Krakowa.

 

4.Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

b) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/.

c) Stanowisko: Informatyk.

d) Miejsce pracy: Wydział Informatyki – Urząd Miasta Krakowa.

e) Lokalizacja: Kraków, ul. Basztowa 20.

f) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.800,- do 4.600,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy, wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

g) Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

 

5. Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

a) Dyspozycyjność - tak jeśli zajdzie taka potrzeba.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 10 lutego 2020 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 17 lutego 2020 roku o godz. 10.00 w Sali Portretowej, pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru