PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE PRZYRODY, ROLNICTWA, LEŚNICTWA I ZWIERZĄT W WYDZIALE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA UMK
(NR REF. 1-WS-2020)


Oferujemy:

a) Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

b) Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.

c) Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.

d) Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

e) Dostęp do najnowszych technologii.

f) Terminowo wypłacane wynagrodzenie.

g) Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.

h) Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) Obywatelstwo polskie.

b) Wykształcenie wyższe: leśnictwo, biologia.

c) Co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.

d) Pozostałe wymagania określone art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

b) Znajomość przepisów: ustawy o ochronie przyrody, prawo łowickie, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

c) Znajomość zasobów przyrodniczych Krakowa.

d) Umiejętność czytania map sytuacyjno-wysokościowych, map ewidencji gruntów, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wyciągania wniosków.

e) Umiejętność napisania w programie WORD w oparciu dokumenty geodezyjne, plany, projekty, programy opinii nt. walorów przyrodniczych terenu.

f) Umiejętność rozpoznawania chronionych i łownych gatunków roślin, zwierząt i grzybów.

g) Znajomość zasad gospodarowania populacjami zwierząt łownych.

h) Umiejętność pracy w programach GIS udokumentowane zaświadczeniami o ukończonych studiach lub kursach w tym zakresie.

i) Doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku związanym ochroną przyrody lub leśnictwem.

j) Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (nie wykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku).

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych

i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

 Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

a) Opiniowanie rocznych planów Kół Łowieckich.

b) Wydawanie zgody na odstąpienie od zakazu chwytania i przetrzymywania zwierzyny.

c) Zawiadamianie właściwego organu Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej, albo najbliższego zakładu leczniczego dla zwierząt o dostrzeżonych objawach chorób zwierząt żyjących wolno.

d) Opiniowanie wydzierżawienia obwodu łowieckiego na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego.

e) Wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych.

f) Wydawanie decyzji o odłowie, odłowie z możliwością uśmiercenia lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny.

g) Udzielanie odpowiedzi (pisemnych lub telefonicznych) oraz rozpatrywanie interwencji, wniosków i postulatów mieszkańców miasta w zakresie ochrony przyrody.

h) Przygotowywanie opinii w zakresie ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego: do decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego i decyzji

o ustaleniu lokalizacji drogi.

i) Przygotowanie opinii w zakresie ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego dotyczących wskazań i opinii do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz innych dokumentów planistycznych.

j) Wydawanie opinii w przedmiocie postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

k) Opiniowanie gospodarowania mieniem Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa pod kątem uwarunkowań przyrodniczych.

l) Opiniowanie w zakresie roszczeń o odszkodowanie pod kątem uwarunkowań przyrodniczych.

m) Podejmowanie działań w celu ratowania zagrożonych wyginięciem gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową.

n) Sprawowanie nadzoru nad pomnikami przyrody, użytkami ekologicznymi, zespołami przyrodniczo-krajobrazowymi, stanowiskami dokumentacyjnymi.

o) Wyznaczanie obiektów i obszarów do ochrony oraz weryfikacja obiektów i obszarów cennych przyrodniczo.

p) Rozpatrywanie wniosków o ustanowienie stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych i pomników przyrody,

q) Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta Krakowa w sprawie ustanawiania, zniesienia stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych, zespołów przyrodniczo - krajobrazowych i pomników przyrody.

r) Opiniowanie projektu planu ochrony i zmian planu ochrony parku krajobrazowego.

s) Współdziałanie z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w sprawach racjonalnego użytkowania zasobów przyrody.

t) Współpraca z organizacjami ekologicznymi w zakresie ochrony przyrody.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

b) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami).

c) Stanowisko: Referent, Podinspektor.

d) Miejsce pracy: Wydział Kształtowania Środowiska – Urząd Miasta Krakowa.

e) Lokalizacja: Kraków, os. Zgody 2.

f) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.200,- do 4.200,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

g) Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” (zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej).

 

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

a) Możliwość pracy w terenie.

b) Dyspozycyjność.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 3 lutego 2020 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 10 lutego 2020 roku o godz. 8.00 w Sali Lea przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 

 Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru