PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. WIELOKULTUROWOŚCI I PROJEKTÓW SPOŁECZNYCH W WYDZIALE POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA UMK
(NR REF. 1-SZ-2020)

 

Oferujemy:

a) Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

b) Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.

c) Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.

d) Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

e) Dostęp do najnowszych technologii.

f) Terminowo wypłacane wynagrodzenie.

g) Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.

h) Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) Obywatelstwo polskie.

b) Wykształcenie wyższe.

c) Co najmniej roczne doświadczenie zawodowe.

d) Pozostałe wymagania określone art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) Ogólna znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym i ustawy

o samorządzie powiatowym.

b) Znajomość uchwały nr LII/964/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2016 r.

c) w sprawie przyjęcia Programu "Otwarty Kraków".

d) Znajomość uchwały nr III/31/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie ustanowienia tytułu "Krakowski Ambasador Wielokulturowości".

e) Znajomość zarządzenia nr 1162/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia

17.05.2019r. w sprawie powołania Rady ds. Równego Traktowania.

f) Ogólna znajomość zagadnień związanych z działaniem Referatu ds.

Wielokulturowości i Projektów Społecznych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia.

g) Znajomość języka angielskiego.

h) Znajomość języka ukraińskiego.

i) Znajomość Statutu Miasta Krakowa.

j) Ogólna znajomość struktury organizacyjnej Urzędu Miasta Krakowa.

k) Znajomość MS Office, w tym przede wszystkim MS Word, MS Excel.

l) Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzji o przyznaniu renty (niewykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku).

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych

i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

a) Realizacja Programu Otwarty Kraków na podstawie uchwały nr LII/964/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2016 r., tj. m.in:

• budowanie urzędu przyjaznego cudzoziemcom, mniejszościom narodowym

i etnicznym poprzez równy dostęp do usług i świadczeń oferowanych przez Gminę;

• budowanie instytucjonalnych ram współdziałania pomiędzy przedstawicielami mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców a Gminą;

• tworzenie społecznej platformy konsultacji i rozwoju polityki otwartości

na wielokulturowość i integrację.

b) Realizacja projektów i programów społecznych promujących i rozwijających formy współpracy Gminy Miejskiej Kraków z zakresu aktywizacji społeczeństwa obywatelskiego.

c) Realizacja działań z zakresu równego traktowania.

d) Publikowanie i monitorowanie aktualizacji informacji w Biuletynie Informacji Publicznej i w portalu otwarty.krakow.pl, w zakresie działania Referatu.

e) Przygotowanie projektów uchwał Rady Miasta Krakowa i zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie powierzonych zadań.

f) Przygotowywanie projektów odpowiedzi na pisma, interpelacje, skargi i wnioski

w zakresie powierzonych zadań.

g) Stała rejestracja i aktualizacja wykonywanych zadań w aplikacjach i systemach informatycznych Urzędu.

h) Archiwizacja dokumentów wytworzonych przez referat.

i) Stałe podnoszenie kwalifikacji m.in. poprzez bieżące śledzenie przepisów prawa oraz udział w szkoleniach i kursach.

j) Uczestniczenie na polecenie Dyrektora Wydziału, jego zastępców i kierownika referatu w spotkaniach, naradach, posiedzeniach Komisji Rady Miasta Krakowa i innych zespołach i grupach roboczych.

k) Sporządzanie sprawozdań i informacji w zakresie realizowanych zadań.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

b) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami).

c) Stanowisko: Referent lub Podinspektor.

d) Miejsce pracy: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia – Urząd Miasta Krakowa.

e) Lokalizacja: Kraków, ul. Dekerta 24.

f) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.200,- do 4.200,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

g) Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” (zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej).

 

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

a) Możliwość pracy w terenie.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 3 lutego 2020 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 10 lutego 2020 roku o godz. 8.00 w Sali Portretowej przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz

o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 

 Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru