PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. ENERGETYKI W WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ UMK (1 etat)
(NR REF. 2-GK-2020)


Oferujemy:

a) Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

b) Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.

c) Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.

d) Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

e) Dostęp do najnowszych technologii.

f) Terminowo wypłacane wynagrodzenie.

g) Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji.

h) Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.

i) Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) Obywatelstwo polskie.

b) Wykształcenie wyższe z tytułem magistra lub magistra inżyniera o profilu: inżynieria środowiska, ochrona środowiska, energetyka, energetyka odnawialna, zarządzanie energią, ekologiczne źródła energii, geoinformacja, gospodarka przestrzenna (planowanie przestrzenne i gospodarka komunalna) lub E-gospodarka przestrzenna.

c) Spełnianie pozostałych wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych: art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

 

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymagań formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) Znajomość przepisów ustawy Prawo energetyczne (od Art. 16 do Art. 20, Art. 23).

b) Znajomość przepisów ustawy o efektywności energetycznej (z wyłączeniem Rozdziału 5  i 6 ustawy).

c) Znajomość przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii (z wyłączeniem Rozdziału 3, 7 i 9 ustawy).

d) Znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

e) Wiedza o systemie zaopatrzenia Gminy Miejskiej Kraków w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz o źródłach wytwórczych energii – Założenia do planu zaopatrzenia Gminy Miejskiej Kraków w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe przejęty Uchwałą Nr CXIX/1870/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 października 2014 r.

f) Praktyczna umiejętność posługiwania się systemami informacji przestrzennej (GIS).

g) Praktyczna umiejętność posługiwania się rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej.

h) Znajomość języka angielskiego przynajmniej na poziomie B2, potwierdzona certyfikatem.

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

a) Współpraca w zakresie energetyki i gospodarki niskoemisyjnej z miejskimi podmiotami gospodarczymi oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi.

b) Kształtowanie polityki rozwoju Gminy Miejskiej Kraków w zakresie energetyki i gospodarki niskoemisyjnej, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

c) Określanie strategicznych kierunków rozwoju Gminy Miejskiej Kraków w zakresie energetyki i gospodarki niskoemisyjnej poprzez:

  • udział w opracowywaniu strategii rozwoju miasta, aglomeracji i województwa,

  • przygotowywanie koncepcji rozwojowych, opracowań studialnych, założeń, koncepcji, planów i programów w zakresie energetyki i gospodarki niskoemisyjnej oraz opiniowanie opracowań wykonanych przez inne podmioty,
  • udział w opracowywaniu i aktualizacji programów inwestycyjnych, w tym Wieloletniej Prognozy Finansowej, dla strategicznych elementów systemu energetycznego i gospodarki niskoemisyjnej.

d) Planowanie i programowanie rozwoju Gminy Miejskiej Kraków w zakresie energetyki i gospodarki niskoemisyjnej poprzez:

  • opracowywanie wytycznych i opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

  • opiniowanie materiałów do decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury energetycznej,

  • opiniowanie planów rozwoju w zakresie zaspokojenia zapotrzebowania na ciepło,

  • monitorowanie zgodności planów przedsiębiorstw energetycznych działających na terenie gminy z założeniami do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,

  • opiniowanie planowanych działań związanych z zarządzaniem zużyciem energii, efektywnością energetyczną, gospodarką niskoemisyjną oraz wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii.

e) Koordynacja i obsługa zadań związanych z monitorowaniem zużycia mediów w gminnych budynkach użyteczności publicznej.

f) Koordynacja i obsługa zadań związanych z grupowym zakupem energii elektrycznej i gazu dla podmiotów gminnych i innych podmiotów świadczących usługi publiczne na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

g) Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej i monitorowanie jego realizacji.

h) Koordynacja działań w zakresie kompleksowej informacji dotyczącej energetyki i gospodarki niskoemisyjnej.

i) Współpraca z uczelniami i ośrodkami badawczymi przy wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań z energetyki i gospodarki niskoemisyjnej.

j) Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta i jednostkami miejskimi w zakresie tworzenia i aktualizacji baz danych niezbędnych do zarządzania Miastem oraz w związku z koniecznością uzyskania przez Gminę Miejską Kraków efektu ekologicznego.

k) Współpraca z przedstawicielami samorządów lokalnych oraz innymi instytucjami i organizacjami w zakresie energetyki i gospodarki niskoemisyjnej ze szczególnym uwzględnieniem obszaru metropolitalnego. 

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

b) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, od 7.30 do 15.30 (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami).

c) Stanowisko: Referent lub Podinspektor.

d) Miejsce pracy: Wydział Gospodarki Komunalnej – Urząd Miasta Krakowa.

e) Lokalizacja: Kraków, Os. Zgody 2/Al. Powstania Warszawskiego 10

f) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3 500 złotych brutto do 4 200 złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy. Wynagrodzenie, o którym mowa, zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

g) Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

 

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

a) Możliwość pracy w terenie

b)Dyspozycyjność – ewentualne delegacje i szkolenia poza godzinami pracy.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 9 lutego 2020 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 13 lutego 2020 roku o godz. 10.00 w Sali Portretowej UMK, Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru