PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ W WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ UMK (1etat)
(NR REF. 1-GK-2020)


 

Oferujemy:

a) Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

b) Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.

c) Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.

d) Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

e) Dostęp do najnowszych technologii.

f) Terminowo wypłacane wynagrodzenie.

g) Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji.

h) Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.

i) Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) Obywatelstwo polskie.

b) Wykształcenie wyższe z tytułem magistra inżyniera w zakresie: inżynierii środowiska, inżynierii i gospodarki wodnej, ochrony środowiska, budownictwa wodnego lub gospodarki przestrzennej.

c) Spełnianie pozostałych wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych: art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

 

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymagań formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) Znajomość przepisów ustawy Prawo wodne.

b) Znajomość przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

c) Znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

d) Wiedza z zakresu systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

e) Wiedza z zakresu „Planu adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030” i ochrony klimatu.

f) Wiedza z zakresu Planu Zarządzania Ryzykiem Popowodziowym dla obszaru dorzecza Wisły oraz Map Zagrożenia Powodziowego i Map Ryzyka Powodziowego.

g) Znajomość języka angielskiego potwierdzona certyfikatem.

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

 Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

a) Współpraca w zakresie zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia i oczyszczania ścieków, odwodnienia i ochrony przeciwpowodziowej z miejskimi podmiotami gospodarczymi oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi.

b) Kształtowanie polityki rozwoju Gminy Miejskiej Kraków w zakresie zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia i oczyszczania ścieków, odwodnienia, ochrony przeciwpowodziowej oraz adaptacji miasta do zmian klimatu zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

c) Określanie strategicznych kierunków rozwoju Gminy Miejskiej Kraków w zakresie infrastruktury komunalnej, adaptacji miasta do zmian klimatu poprzez:

  • udział w opracowywaniu strategii rozwoju miasta, aglomeracji i województwa,

  • przygotowywanie koncepcji rozwojowych, opracowań studialnych, założeń, planów i programów oraz opiniowanie opracowań wykonanych przez inne podmioty,
  • udział w opracowywaniu i aktualizacji programów inwestycyjnych, w tym Wieloletniej Prognozy Finansowej.

d) Planowanie i programowanie rozwoju Gminy Miejskiej Kraków w zakresie infrastruktury komunalnej, adaptacji miasta do zmian klimatu poprzez:

  • opracowywanie wytycznych i opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • opiniowanie materiałów do decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

e) Opracowywanie i opiniowanie dokumentów związanych z tematyką adaptacji miasta do zmian klimatu.

f) Aktualizacja, weryfikacja oraz monitorowanie zadań wynikających z planu adaptacji miasta do zmian klimatu.

g) Współpraca przy zatwierdzaniu ocen ryzyka w zakresie mającym na celu zapewnienie należytej jakości produkcji, dystrybucji i kontroli jakości dostarczanej wody.

h) Współpraca przy zatwierdzanie informacji o działaniach planowanych do podjęcia w okresie wnioskowanym o udzielenie zgody na odstępstwo z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz akceptowaniu planów działań naprawczych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

i) Współpraca z jednostkami i spółkami miejskimi w zakresie opracowywania kompleksowej informacji dotyczącej zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia i oczyszczania ścieków, odwodnienia i ochrony przeciwpowodziowej.

j) Koordynacja działań wnikająca z uchwały Nr CXV/3043/18 RMK z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie realizacji „Planu Ograniczenia Skutków Powodzi oraz Odwodnienia Miasta Krakowa”.

k) Realizowanie zadań wynikających z kształtowania polityki rozwoju infrastruktury komunalnej miasta zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

l) Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa i jednostkami miejskimi w zakresie tworzenia i aktualizacji baz danych niezbędnych do zarządzania Miastem oraz w związku z koniecznością uzyskania przez Gminę Miejską Kraków efektu ekologicznego.

ł) Współpraca z przedstawicielami samorządów lokalnych oraz innymi instytucjami i organizacjami w zakresie rozwoju infrastruktury komunalnej ze szczególnym uwzględnieniem obszaru metropolitalnego.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

b) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, od 7.30 do 15.30 (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami).

c) Stanowisko: Referent lub Podinspektor.

d) Miejsce pracy: Wydział Gospodarki Komunalnej – Urząd Miasta Krakowa.

e) Lokalizacja: Kraków, Os. Zgody 2/Al. Powstania Warszawskiego 10

f) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3 500 złotych brutto do 4 200 złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy. Wynagrodzenie, o którym mowa, zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

g) Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

 

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

a) Możliwość pracy w terenie.

b) Dyspozycyjność – ewentualne delegacje i szkolenia poza godzinami pracy.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 9 lutego 2020 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 13 lutego 2020 roku o godz. 8.00 w Sali Portretowej UMK, Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru