PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICZE W WYDZIALE SPORTU UMK (1 ETAT)
(NR REF. 1-SP-2020)

 

Oferujemy:
 1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
 3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
 4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
 5. Dostęp do najnowszych technologii.
 6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
 7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
 8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
 9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

1. wymagania niezbędne (formalne):

 1. Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.
 2. Obywatelstwo polskie.
 3. Wykształcenie wyższe.
 4. Co najmniej roczny staż pracy. 

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymagań formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 1. Znajomość przepisów Ustawy o Sporcie.

 2. Znajomość przepisów Ustawy prawo zamówień publicznych (DZ. I –IV).

 3. Znajomość przepisów Ustawy o finansach publicznych  (DZ. V).

 4. Znajomość przepisów Ustawy o dostępie do informacji publicznej.

 5. Znajomość przepisów Ustawy o samorządzie gminnym oraz znajomość struktury Urzędu Miasta Krakowa.

 6. Znajomość Programu Rozwoju Sportu w Krakowie na lata 2016-2019.

 7. Znajomość przepisów Ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego.

 8. Znajomość struktury i zakresu działania Wydziału Sportu.

 9. Znajomość obsługi komputera, pakietu MS Office oraz innych urządzeń biurowych.

 10. Orzeczenie o posiadanym stopniu niepełnosprawności lub decyzja przyznająca rentę nie wykluczająca pracy na danym stanowisku. 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

 1. Współorganizowanie oraz organizowanie wydarzeń dla dzieci i młodzieży o charakterze sportowo-rekreacyjnym na terenie Miasta oraz udział w akcjach sportowo-rekreacyjnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

 2. Tworzenie warunków do kształtowania wśród młodzieży sportowego modelu spędzania  wolnego czasu .

 3. Prowadzenie działań w zakresie realizacji programów sportowych, opracowywanie zasad, monitorowanie, kontrola.

 4. Określanie trendów realizacji procesów szkolenia i wymiany dobrych praktyk w realizacji zadań związanych z programami sportowymi.

 5. Nadzór i kontrola umów zawartych w ramach realizowanych zadań.

 6. Przekazywanie istotnych dla środowiska sportowego informacji, materiałów dotyczących organizacji wydarzeń, uroczystości, konkursów, wystaw, turniejów, ofert w ramach zadań prowadzonych przez Wydział.

 7. Przygotowywanie dokumentacji przetargowej dotyczącej wyłaniania realizatorów zadań w zakresie realizowanym przez Wydział.

 8. Sporządzanie sprawozdań, odpowiedzi i wyjaśnień w zakresie realizowanych zadań.

 9. Aktualizacja informacji na portalach Magiczny Kraków – Oficjalny serwis miejski oraz Biuletyn Informacji Publicznej oraz formułowanie bieżących informacji do mediów w zakresie realizowanych zadań.

 10. Bieżące zapoznawanie się z treścią aktów prawnych niezbędnych do wykonywania

  obowiązków służbowych. 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

 1. Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

 2. Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami).

 3. Stanowisko: Referent lub Podinspektor.

 4. Miejsce pracy: Wydział Sportu – Urząd Miasta Krakowa.

 5. Lokalizacja: Kraków, Al. Powstania Warszawskiego 10.

 6. Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3 200 złotych brutto do 4 200 złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy. Wynagrodzenie, o którym mowa, zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

 7. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. 

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

 1. Brak. 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 2 lutego 2020 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 4 lutego 2020 roku o godz. 8.00 w Sali 303 UMK, Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru