PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W WYDZIALE PODATKÓW I OPŁAT (1ETAT) UMK
(NR REF. 2-PD-2020)

 

Oferujemy:
 1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
 3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
 4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
 5. Dostęp do najnowszych technologii.
 6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
 7. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
 8. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

- wymagania niezbędne (formalne) :


 1. Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
 2. obywatelstwo polskie,
 3. wykształcenie wyższe,
 4. doświadczenie zawodowe : co najmniej 6 miesięcy pracy w służbach finansowo-księgowych.

 

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymagań niezbędnych (formalnych) nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny) :

 

1. znajomość ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dział III),

2. znajomość ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,

3. znajomość rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej,

4. znajomość wybranych zagadnień ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji –Dział I Rozdział 1-5 oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych,

5. znajomość ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości art. 1-27,

6. znajomość Zarządzenia Nr 3235/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji ewidencji i poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz należności cywilnoprawnych w Wydziale Podatków i Opłat (dostępne na stronie www.bip.krakow.pl),

7. praktyczna umiejętność stosowania w/w przepisów,

8. praktyczna umiejętność w zakresie obsługi księgowej,

9. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokument potwierdzający przyznanie renty nie wykluczające pracy na danym stanowisku.

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

 

1. Dokonywanie zapisów księgowych na kontach analitycznych mandatów i opłaty skarbowej,

2. Prowadzenie postępowań w sprawie wniosków o zwrot opłaty skarbowej, w tym wzywanie stron w celu uzupełnienia braków formalnych, zebranie i rozpatrzenie całego materiału dowodowego,

3. Wydawanie decyzji w sprawie nadpłaty i zwrotu opłaty skarbowej,

4. Wszczynanie postępowania zmierzającego do przymusowego ściągania należności poprzez wystawianie upomnień i sporządzania tytułów wykonawczych,

5. Informowanie organu egzekucyjnego o każdej zmianie mającej wpływ na wysokość zaległości objętej tytułem wykonawczym,

6. Wydawanie postanowień o zaliczeniu nadpłaty oraz postanowień o zarachowaniu wpłaty,

7. Obsługa stron (udzielanie informacji) w zakresie ewidencji księgowej mandatów i opłaty skarbowej,

8. Sporządzanie sprawozdań finansowych i bilansów okresowych z zakresu mandatów i opłaty skarbowej,

9. Wyjaśnianie i likwidacja nadpłat,

10. Przechowywanie dokumentów księgowych i ich archiwizacja,

11. Samodzielne podejmowanie wszystkich czynności przygotowawczych i organizacyjno-technicznych w ramach powierzonych obowiązków.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

 

a) pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego pracownik zobowiązany jest od odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony 6 miesięcy,

b) wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami),

c) stanowisko : Referent lub Podinspektor

d) miejsce pracy: Wydział Podatków i Opłat,

e) siedziba Wydziału: Kraków, al. Powstania Warszawskiego 10, os. Zgody 2, ul. Wielicka 28 a, ul. Nowohucka 1.

f) wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3300 zł do 3800 złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy. Wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

g) dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

 

 

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

a)dyspozycyjność,

b)Lokalizacja : ul. Nowohucka 1

c)Praca w terenie : NIE

 

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 30 stycznia 2020 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 4 lutego 2020 roku o godz. 8.00 Sala Kupiecka w budynku UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz

o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 

 

 


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru