PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. MŁODZIEŻY W WYDZIALE POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA UMK
(NR REF. 11-SZ-2019)

 

Oferujemy:

a) Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

b) Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.

c) Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.

d) Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

e) Dostęp do najnowszych technologii.

f) Terminowo wypłacane wynagrodzenie.

g) Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.

h) Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) Obywatelstwo polskie.

b) Wykształcenie wyższe.

c) Co najmniej roczne doświadczenie zawodowe.

d) Pozostałe wymagania określone art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 

a) Ogólna znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz o samorządzie powiatowym

b) Znajomość przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

c) Znajomość przepisów ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych w zakresie zasad rozliczania dotacji

d) Znajomość uchwały nr VII/125/19 Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia programu aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta „Młody Kraków 2.0” na lata 2019-2023.

e) Znajomość dobrych praktyk (działań) realizowanych w ramach programu aktywizacji społecznej młodzieży „Młody Kraków” z lat 2009-2018.

f) Umiejętności w zakresie przygotowywania umów, pism urzędowych.

g) Doświadczenie w zakresie realizacji projektów oraz wydarzeń.

h) Wiedz związana z kontrolowaniem realizacji umów.

i) Ogólna znajomość struktury organizacyjnej Urzędu Miasta Krakowa.

j) Ogólna znajomość zagadnień związanych z działaniem Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia.

k) Znajomość MS Office, w tym przede wszystkim MS Word, MS Excel.

l) Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzji o przyznaniu renty (niewykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku).

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych

i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

 

a) Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie

b) Realizacja działań podejmowanych przez Gminę Miejską Kraków w zakresie programu aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta „Młody Kraków 2.0” na lata 2019-2023.

c) Przygotowanie, nadzorowanie i kontrolowanie realizacji umów zawartych z organizacjami pozarządowymi w ramach działania Referatu.

d) Przygotowywanie i rozliczanie umów w ramach przydzielonego zadania.

e) Kontrolowanie realizacji podpisanych umów w ramach przydzielonego zadania.

f) Współpraca z instytucjami, organizacjami i osobami zajmującymi się młodzieżą.

g) Prowadzenie działań promujących ofertę Gminy Miejskiej Kraków dla młodzieży oraz zadania wynikające z programu „Młody Kraków 2.0”.

h) Prawidłowe i terminowe przygotowywanie dokumentów do terminowego przekazywania dotacji na realizację zadań własnych gminy związanych z integracją młodzieży w sposób zgodny z zasadami i trybem jej udzielania określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przedkładanie wniosków o przekazanie dotacji do Wydziału Finansowego zgodnie z instrukcją określającą zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Miasta Krakowa.

i) Przygotowanie projektów uchwał Rady Miasta Krakowa, zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, umów i zleceń oraz innych dokumentów strategicznych wymaganych w procesie realizacji w/w programów,

j) Archiwizacja dokumentów wytworzonych przez Referat.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

b) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami).

c) Stanowisko: Referent lub Podinspektor.

d) Miejsce pracy: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia – Urząd Miasta Krakowa.

e) Lokalizacja: Kraków, ul. Dekerta 24.

f) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.200,- do 4.200,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

g) Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” (zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej).

 

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

a) Możliwość pracy w terenie.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 9 stycznia 2020 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 17 stycznia 2020 roku o godz. 8.00 w Sali Portretowej przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz

o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 

Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru