PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE PLANOWANIA I MONITOROWANIA INWESTYCJI STRATEGICZNYCH I PROGRAMOWYCH W WYDZIALE STRATEGII, PLANOWANIA I MONITOROWANIA INWESTYCJI UMK
(NR REF. 7-SI-2019)

 

Oferujemy:

a) Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

b) Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.

c) Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.

d) Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

e) Dostęp do najnowszych technologii.

f) Terminowo wypłacane wynagrodzenie.

g) Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.

h) Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) Obywatelstwo polskie.

b) Wykształcenie wyższe.

c) Co najmniej 3 - letnie doświadczenie zawodowe.

d) Pozostałe wymagania określone art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 

a) Znajomość ustawy prawo zamówień publicznych (Dział I - IV).

b) Znajomość ustawy o finansach publicznych (Dział V).

c) Znajomość ustawy prawo budowlane.

d) Znajomość ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Rozdział 1 - 3).

e) Znajomość programu inwestycyjnego na terenie Miasta Krakowa (planowane

i realizowane inwestycje).

f) Znajomość etapów procesu inwestycyjnego.

g) Znajomość procesu tworzenia budżetu i WPF Gminy.

h) Praktyczna znajomość programów komputerowych: Excel.

i) Znajomość zakresu działania Wydziału Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji w szczególności Referatu Planowania i Monitorowania Inwestycji Strategicznych i Programowych.

j) Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (niewykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku).

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych

i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

 

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

 

Prowadzenie spraw związanych z zakresem działania Referatu Planowania i Monitorowania Inwestycji Strategicznych i Programowych:

a) Planowanie i monitorowanie realizacji inwestycji strategicznych, programowych i zadań inwestycyjnych Dzielnic zgodnie z Zarządzeniem Nr 2896/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31.10.2016 r. w sprawie sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa oraz planowania i realizacji budżetu Miasta Krakowa.

b) Analiza i weryfikacja Wniosków Inwestycyjnych oraz opracowanie na ich podstawie, a także na podstawie zaktualizowanych planów zadań, wniosków o zmianę WPF oraz złożonych list rankingowych, zestawień wnioskowanych Inwestycji strategicznych, programowych i zadań inwestycyjnych Dzielnic, proponowanych do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (zwanej dalej WPF) i do projektu budżetu Miasta Krakowa.

c) Weryfikacja danych w Systemie, w tym zakresów rzeczowych rocznych oraz całkowitych, etapów, kamieni milowych, źródeł finansowania oraz faz procesu inwestycyjnego i zapewnienie ich spójności i aktualności dla Inwestycji strategicznych, programowych i zadań inwestycyjnych Dzielnic, będących podstawą opracowania raportów i załączników do projektu budżetu Miasta Krakowa i projektu WPF oraz autopoprawki do budżetu Miasta Krakowa i do WPF.

d) Bieżący nadzór oraz monitorowanie, w zakresie rzeczowym i finansowym, zgodnie z Instrukcją planowania i monitorowania realizacji inwestycji, inwestycji strategicznych, programowych i zadań inwestycyjnych Dzielnic, ujętych w WPF i budżecie Miasta Krakowa.

e) Sporządzanie cyklicznych informacji na temat realizacji inwestycji strategicznych, programowych i zadań inwestycyjnych Dzielnic.

f) Weryfikacja poprawności danych przekazywanych przez Jednostki Realizujące, służących planowaniu i monitorowaniu inwestycji strategicznych, programowych i zadań inwestycyjnych Dzielnic, w szczególności zapewnienie bieżącej aktualności Kamieni milowych dotyczących zadań inwestycyjnych.

g) Opracowywanie materiałów do półrocznych i rocznych sprawozdań z realizacji inwestycji, ujętych w budżecie Miasta Krakowa, ze szczególnym uwzględnieniem wartości mierników i wskaźników obrazujących zmianę stanu infrastruktury miejskiej dla wszystkich zakończonych zadań inwestycyjnych strategicznych, programowych i zadań inwestycyjnych Dzielnic.

h) Opracowywanie materiałów dot. przebiegu realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych strategicznych, programowych i zadań inwestycyjnych Dzielnic ujętych w WPF, do informacji o kształtowaniu się WPF za I półrocze.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

b) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami).

c) Stanowisko: Referent, Podinspektor.

d) Miejsce pracy: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji – Urząd Miasta Krakowa.

e) Lokalizacja: Kraków, Plac Wszystkich Świętych 3-4.

f) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.200,- do 4.200,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

g) Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” (zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej).

 

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

a) Możliwość pracy w terenie.

b) Dyspozycyjność.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 9 stycznia 2020 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 14 stycznia 2020 roku o godz. 8.00 w Sali Lea przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 

Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru