PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ODSZKODOWAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ INWESTYCJI DROGOWYCH W WYDZIALE SKARBU MIASTA UMK (2 ETATY)
(NR REF. 24-GS-2019)

 

Oferujemy:

a) Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

b) Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.

c) Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.

d) Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

e) Dostęp do najnowszych technologii.

f) Terminowo wypłacane wynagrodzenie.

g) Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.

h) Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.

i) Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

1. Wymagania niezbędne (formalne)

a) Obywatelstwo polskie.

b) Wykształcenie wyższe: prawo, administracja, geodezja, ekonomia (z zakresu gospodarowania nieruchomościami).

c) Co najmniej 6-miesięczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej, kancelariach prawnych lub firmach związanych z gospodarowaniem nieruchomościami albo obsługą geodezyjną.

d) Pozostałe wymagania art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

a) Znajomość zagadnień z zakresu ustawy o gospodarce nieruchomościami wraz z przepisami wykonawczymi.

b) Znajomość ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

c) Znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

d) Znajomość ustaw dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego.

e) Umiejętność praktycznej interpretacji przepisów prawnych w ww. zakresie.

f) Umiejętność prowadzenia rozmów ze stronami w sprawach z zakresu działania danego stanowiska.

g) Ukończone studia podyplomowe z zakresu szacowania nieruchomości lub posiadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości lub doświadczenie zawodowe związane z analizą operatów szacunkowych (potwierdzone zakresem czynności, zaświadczeniem.

h) Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (niewykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku).

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

a) Prowadzenie, według zasad i trybu określonych w przepisach ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i Kodeksu postępowania administracyjnego, spraw o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nieruchomości wydzielone lub objęte decyzjami o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub o ustaleniu lokalizacji drogi, nabyte z mocy prawa na własność jednostek samorządu terytorialnego: gromadzenie i analiza materiałów i dowodów, w tym operatów szacunkowych, przygotowywanie projektów pism, postanowień i zaświadczeń, przygotowywanie projektów decyzji.

b) Przygotowanie kompletnej dokumentacji do wypłaty w ustawowym terminie odszkodowań ustalonych w ostatecznych decyzjach wydanych w stosunku do nieruchomości położonych w granicach Gminy Miejskiej Kraków, nabytych przez jednostki samorządu terytorialnego lub Skarb Państwa na podstawie art. 12 ust. 4 ww. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.

c) Występowanie do ksiąg wieczystych z wnioskami o ujawnienie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi) wydanych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

d) Wydawanie decyzji stwierdzających ustanowienie z mocy prawa na rzecz zarządcy drogi trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego.

e) Przygotowywanie sprawozdań w zakresie wykonywanych zadań, udzielanie informacji stronom, przygotowanie odpowiedzi na skargi.

f) Wykonywanie czynności w sprawach dotyczących odszkodowań za nieruchomości nabyte z mocy prawa pod drogi krajowe i wojewódzkie oraz w sprawach prowadzonych przez inne organy.

g) Planowanie i monitorowanie wysokości środków finansowych przeznaczonych w budżecie Miasta Krakowa na wypłaty odszkodowań.

h) Bieżące zapoznawanie się z treścią aktów prawnych niezbędnych do wykonywania obowiązków służbowych.

i) Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Wydziału oraz Kierownika Referatu.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

b) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/.

c) Stanowisko: Referent lub Podinspektor.

d) Miejsce pracy: Wydział Skarbu Miasta – Urząd Miasta Krakowa.

e) Lokalizacja: Kraków, ul. Kasprowicza 29.

f) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.200,- do 4.200,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

g) Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

 

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

a) Możliwość pracy w terenie: przeprowadzanie/udział w rozprawach administracyjnych/wizjach terenowych w sprawach dotyczących prowadzonych postępowań.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 6 stycznia 2020 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 14 stycznia 2020 roku o godz. 10.00 Sala Lea przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru