PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICZE -STANOWISKA DS. ORGANIZACYJNYCH I OBSŁUGI SEKRETARIATU W WYDZIALE PLANOWANIA PRZESTRENNEGO UMK 1 ET. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
(NR REF. 12-BP-2019)

 

Oferujemy:
 1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
 3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
 4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
 5. Dostęp do najnowszych technologii.
 6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
 7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
 8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
 9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

- wymagania niezbędne (formalne):

 1. Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.
 2. a) Na stanowisku może zostać zatrudniona osoba będąca obywatelem polskim,

  b) Wykształcenie wyższe o specjalności: administracja, gospodarka przestrzenna

   

  Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

   

  2. wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

  a) - znajomość Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

  b) - znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego

  c) - ogólna znajomość Ustawy o samorządzie gminnym,

  d) - znajomość przepisów Ustawy o pracownikach samorządowych

  e) - znajomość przepisów Ustawy o dostępie do informacji publicznej

  f) - znajomość Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej,

  g) - znajomość struktury UMK

  h) - ogólna wiedza na temat zakresu problematyki pracy Wydziału Planowania Przestrzennego,

  i) - znajomość pakietu Office

  j) - doświadczenie zawodowe w sekretariacie

   

  Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych

  i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

   

  Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

  a. prowadzenie obsługi kancelaryjno-wydziałowej Wydziału

  b. obsługa elektroniczna obiegu dokumentów,

  c. prowadzenie terminarza spotkań Dyrekcji Wydziału,

  d. przyjmowanie stron i udzielanie informacji,

  e. przygotowywanie akt sprawy na przyjęcia stron w sprawie skarg i wniosków,

  f. prowadzenie sekretariatu Wydziału

  g. bieżące przekazywanie informacji o harmonogramach Sesji Rady Miasta Krakowa, komisji Rady Miasta Krakowa,

  h. przygotowywanie materiałów na sesje Rady Miasta Krakowa, na Komisje oraz na inne spotkania i narady,

  i. przedkładanie korespondencji wpływającej do Wydziału zgodnie z obowiązującym w tym zakresie Zarządzeniem Wewnętrznym Dyrektora Wydziału,

  j. gospodarowanie biletami na służbowe przejazdy pracowników Wydziału środkami komunikacji miejskiej,

  k. obsługa dziennika podawczego,

  l. użytkowanie aplikacji informatycznych Systemu Informatycznego Urzędu Miasta Krakowa dla potrzeb wykonywanych zadań.

   

  Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

  a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

  b) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/.

  c) Stanowisko: podinspektor lub inspektor( w zależności od posiadanego doświadczenia zawodowego i ogólnego stażu pracy).

  d) Miejsce pracy: Wydział Planowania Przestrzennego – Urząd Miasta Krakowa.

  e) Lokalizacja: Kraków, ul. Mogilska 41.

  f) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3 300 zł do 4 000 zł brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

  g) Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

   

  Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

  a) Dyspozycyjność: wymagana,

  b) Możliwość pracy w terenie: nie.

   

  Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do dnia 6 stycznia 2020 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

  Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 10 stycznia 2020 roku o godz. 08.00 w Sala Dietla, pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

  O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz

  o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

  Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

  Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

   

   

   


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru