PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ W WYDZIALE BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO UMK (1 ETAT)
(NR REF. 10-OC-2019)

 

Oferujemy:

a) Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

b) Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.

c) Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.

d) Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

e) Dostęp do najnowszych technologii.

f) Terminowo wypłacane wynagrodzenie.

g) Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.

h) Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

1. wymagania niezbędne (formalne)

a) Obywatelstwo polskie.

b) Wykształcenie wyższe z zakresu bezpieczeństwa narodowego lub obronności lub bezpieczeństwa wewnętrznego lub zarządzania kryzysowego lub dyplom ukończenia wyższej uczelni wojskowej.

c) Doświadczenie zawodowe minimum 3 lata w strukturach organów:

- bezpieczeństwa i porządku publicznego lub

- obrony narodowej lub

- zarządzania kryzysowego.

d) Pozostałe wymagania określone w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

a) Znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

b) Znajomość ustawy o samorządzie gminnym.

c) Znajomość ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

d) Znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej.

e) Znajomość ustawy o samorządzie powiatowym.

f) Znajomość ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

g) Znajomość ustawy prawo o zgromadzeniach.

h) Posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności umożliwiającego pracę na w/w stanowisku.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

a) Wykonywanie zadań wynikających z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1398).

b) Pełnienie dyżurów w Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa (CZK) w systemie zmianowym całodobowym – zgodnie z ustalonym harmonogramem i regulaminem.

c) Obsługa wszystkich urządzeń technicznych i systemów łączności stanowiących wyposażenie CZK oraz nadzór nad ich stanem technicznym.

d) Prowadzenie bieżącej analizy i oceny stanu bezpieczeństwa miasta wynikającej z zaistniałych zdarzeń oraz opracowywanie wniosków i decyzji w tym zakresie.

e) Bieżący monitoring zagrożeń oraz stała współpraca z instytucjami prowadzącymi stały monitoring środowiska i monitoring zagrożeń, analiza otrzymanych informacji i podejmowanie działań prewencyjno – ostrzegawczych, a w czasie potrzeby inicjowanie działań ratowniczych.

f) Uruchamianie sił i środków oraz koordynacja działań w ramach:

- systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania,

- ewakuacji ludności w czasie zagrożenia lub akcji ratowniczej,

- zarządzania kryzysowego w przypadku nadzwyczajnych wydarzeń, zgodnie z Planem Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa wraz z jego załącznikami;

g) Przyjmowanie informacji o klęskach żywiołowych, katastrofach i innych nadzwyczajnych zagrożeniach, kierowanie do działań ratowniczych odpowiednich sił i środków oraz koordynowanie i wspieranie działań ratowniczych i porządkowo – ochronnych prowadzonych przez te siły.

h) Powiadamianie i alarmowanie na polecenie osób upoważnionych osób funkcyjnych oraz pracowników UMK.

i) Prowadzenie treningów radiowych w systemie ostrzegania wojsk oraz ludności cywilnej o zagrożeniach uderzeniami z powietrza oraz treningów łączności radiowej z CZK Wojewody Małopolskiego.

j) Utrzymywanie bieżącej współpracy ze służbą dyżurną WCZK Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz centrami zarządzania kryzysowego sąsiednich gmin i powiatów, informowanie ich o mogących powstać zagrożeniach.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

b) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/.

c) Stanowisko urzędnicze.

d) Miejsce pracy: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – Urząd Miasta Krakowa.

e) Lokalizacja: Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa, ul. Rozrywka 26, Kraków.

f) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.200 zł do 4.200 zł brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

g) Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

 

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

a) Możliwość pracy w terenie,

b) Dyspozycyjność.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 5 stycznia 2020 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 13 stycznia 2020 roku o godz. 8.00 - Sala Portretowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 

 


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru