PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ORGANIZACYJNYM W WYDZIALE MIESZKALNICTWA UMK 1 ET. WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA
(NR REF. 8-ML-2019)

 

Oferujemy:
 1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
 3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
 4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
 5. Dostęp do najnowszych technologii.
 6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
 7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
 8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
 9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

- wymagania niezbędne (formalne):

 1. Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.
 2. a) Obywatelstwo polskie.

  b) Wykształcenie: wyższe o specjalności: prawo.

  c) Co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub

  w sądzie lub w kancelarii prawnej lub w biurze poradnictwa prawnego lub w zakresie zarządzania nieruchomościami.

   

  Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

   

  2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

  a) Znajomość Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.), a w szczególności część ogólna, własność i inne prawa rzeczowe, zobowiązania – najem i dzierżawa.

  b) Znajomość ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182 z późn. zm.).

  c) Znajomość ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.).

  d) Znajomość uchwały nr LXXIX/1932/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2017 r.

  w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń na lata 2018 – 2023.

  e) Znajomość uchwały nr LVIII/797/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października

  2012 r. w sprawie przyjęcia Polityki mieszkaniowej Gminy Miejskiej Kraków.

  f) Znajomość zadań Wydziału Mieszkalnictwa – Zarządzenie nr 597/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Mieszkalnictwa.

  g) Rozpoczęta lub ukończona aplikacja radcowska, notarialna lub adwokacka, albo ukończone studia wyższe lub podyplomowe z zakresu zarządzania nieruchomościami.

  Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych

  i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

   

  3. Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

  1) pozyskiwanie lokali do zasobu mieszkaniowego poprzez:

  a) nabywanie lokali w trybie przepisów ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji

  i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe",

  b) nabywanie lokali mieszkalnych na pierwotnym i wtórnym rynku,

  c) nabywanie nieruchomości zabudowanych do adaptacji na cele mieszkalne,

  d) nabywanie nieruchomości z budynkami gotowymi lub w trakcie realizacji,

  e) nabywanie innych praw do lokali mieszkalnych, w tym najmu lokali w trybie art. 20 ust. 2a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego;

  2) w ramach pozyskiwania lokali, o których mowa w pkt 1:

  a) zawieranie umów w zakresie inwestycji mieszkaniowych, których przedmiotem jest nabycie własności i innych praw do nieruchomości, umów najmu lokali mieszkalnych oraz umów, których przedmiotem jest zniesienie współwłasności lokali mieszkalnych poprzez nabycie udziału od pozostałych współwłaścicieli,

  b) sporządzanie dokumentów wymaganych przy zaewidencjonowaniu środka trwałego pochodzącego z inwestycji,

  c) sporządzanie dokumentów wymaganych przy ustaleniu wartości nabywanego majątku dla celów ewidencyjno – księgowych,

  d) wprowadzanie do właściwego systemu ewidencji analitycznej i syntetycznej gruntów stanowiących własność, współwłasność (z wyłączeniem gruntów oddanych

  w użytkowanie wieczyste na rzecz innych osób prawnych lub fizycznych) oraz będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Kraków, Miasta Krakowa – miasta na prawach powiatu pozyskanych w ramach działania Wydziału,

  e) sporządzanie list rankingowych oraz wniosków inwestycyjnych do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego oraz budżetu dla zadań inwestycyjnych Wydziału, sporządzanie analiz oraz wniosków dot. zmian w budżecie

  i w Wieloletniej Prognozie Finansowej; realizacja wydatków budżetowych,

  f) sporządzanie harmonogramów realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych oraz wydatków, ich realizacja; dokonywanie korekt na podstawie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa,

  g) dysponowanie środkami inwestycyjnymi w granicach kwot określonych w budżecie; sprawdzanie prawidłowości przedkładanych faktur i rachunków, kwalifikowanie ich do wypłaty,

  h) wprowadzanie do właściwego systemu informatycznego zawieranych umów oraz faktur,

  i) wprowadzanie do Systemu Obsługi Zamówień Publicznych danych związanych

  z planowaniem oraz z realizacją zamówień publicznych,

  j) sporządzanie okresowych sprawozdań z realizacji zadań inwestycyjnych,

  k) zlecanie Zarządowi Budynków Komunalnych w Krakowie przejęcia w zarząd pozyskanych budynków lub przejęcia roli wynajmującego w stosunku do pozyskanych lokali mieszkalnych;

  3) sporządzanie opinii w sprawach możliwości i celowości współpracy w zakresie mieszkalnictwa z podmiotami gospodarczymi, fundacjami, stowarzyszeniami, gminami ościennymi i innymi jednostkami organizacyjnymi;

  4) prowadzenie spraw związanych z niewłaściwym wykonaniem umów oraz opracowywanie merytorycznego stanowiska dla Zespołu Radców Prawnych reprezentującego Gminę przed sądem.

   

   4. Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

  a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

  b) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/.

  c) Stanowisko: podinspektor lub inspektor.

  d) Miejsce pracy: Wydział Mieszkalnictwa – Urząd Miasta Krakowa.

  e) Lokalizacja: Kraków, Rynek Podgórski 1.

  f) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3400 zł do 3800 zł brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

  g) Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

   

  Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

  a) Dyspozycyjność.

  b) Możliwość pracy w terenie: nie.

   

  Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do dnia 10 grudnia 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 13 grudnia 2019 roku o godz. 8.00 sala Konferencyjna Wydziału Mieszkalnictwa (parter) ul. Wielopole 17a w Krakowie.

  O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz

  o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

  Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

   


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru