PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. BUDŻETU ORAZ POZYSKIWANIA I ROZLICZANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH W WYDZIALE DS. JAKOŚCI POWIETRZA (1 ETAT).
(NR REF. 5-JP-2019)

 

Oferujemy:
 1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
 3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
 4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
 5. Dostęp do najnowszych technologii.
 6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
 7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji.
 8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
 9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

  

1. Wymagania niezbędne (formalne):

 1. obywatelstwo polskie,

 2. wykształcenie wyższe z zakresu ekonomii lub ochrony środowiska,

 3. minimum sześciomiesięczne doświadczenie zawodowe,

 4. Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.

 

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymagań formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 1. Znajomość Ustawy o samorządzie gminnym;
 2. Znajomość Ustawy o finansach publicznych w zakresie działu I, IV, V;
 3. Znajomość Ustawy Prawo ochrony środowiska w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
 4. Ogólna wiedza dotycząca zakresu problematyki pracy Wydziału ds. Jakości Powietrza oraz realizowanych programów;
 5. Umiejętność weryfikowania faktur oraz innych dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym zgodnie z zapisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz Ustawy o rachunkowości;
 6. Doświadczenie w aplikowaniu, realizacji lub rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków UE lub krajowych;
 7. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (nie wykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku).

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

 1. Obsługa realizacji budżetu Wydziału według zadań i klasyfikacji budżetowej;

 2. Opracowywanie okresowych i rocznych analiz i sprawozdań z realizacji budżetu Wydziału;

 3. Prowadzenie wewnętrznej ewidencji wydatków budżetu Wydziału;

 4. Wprowadzanie danych z umowy do podsystemu GRUiZ (Generalnego Rejestru Umów i Zleceń) oraz z dokumentów finansowych do podsystemu WYBUD;

 5. Opracowywanie i konsultowanie projektów umów, zleceń, porozumień i aneksów, przygotowywanych i zawieranych przez Wydział oraz potwierdzanie finansowe zaangażowanych środków

 6. Realizacja zadań zgodnie z uregulowaniami prawnymi dotyczącymi pomocy publicznej;

 7. Aplikowanie o środki finansowe ze źródeł zewnętrznych, w tym z funduszy unijnych;

 8. Rozliczanie wsparcia pozyskanego ze środków zewnętrznych, przygotowywanie wniosków o płatność

 9. Opracowywanie sprawozdań finansowych z realizacji zadań – zgodnie z wymogami umów wspierających zadanie środkami zewnętrznymi;

 10. Opracowywanie dokumentów potwierdzających wypełnienie zobowiązań warunkujących rozliczenie środków zewnętrznych;

 11. Ustalanie efektu ekologicznego w zakresie dotyczącym wsparcia finansowanego ze środków zewnętrznych;

 12. Wnioskowanie o zmiany wysokości efektu ekologicznego w przypadku zagrożenia jego wykonania oraz opracowywanie materiałów dotyczących wysokości efektu ekologicznego w oparciu o zaangażowane środki.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

 1. Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

 2. Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami),

 3. Stanowisko: Referent lub Podinspektor

 4. Miejsce pracy: Wydział ds. Jakości Powietrza – Urząd Miasta Krakowa.

 5. Siedziba Wydziału: Kraków, al. Powstania Warszawskiego 10.

 6. Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3200 złotych do 4200 złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy. Wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

 7. Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

 

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

   1. Godziny pracy: pn.-pt. 7.30-15.30

   2. Dyspozycyjność: tak

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 1 grudnia 2019 r. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 5 grudnia 2019 roku o godz. 9.30 w sali 303 UMK, Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 

 


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru