PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE DS. BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO W WYDZIALE BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO UMK (1 ETAT)
(NR REF. 9-OC-2019)

   

Oferujemy:

a) Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

b) Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.

c) Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.

d) Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

e) Dostęp do najnowszych technologii.

f) Terminowo wypłacane wynagrodzenie.

g) Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.

h) Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

1. wymagania niezbędne (formalne)

a) Obywatelstwo polskie.

b) Wykształcenie wyższe ekonomiczne, (preferowany kierunek: finanse i rachunkowość).

c) Pozostałe wymagania określone w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

a) Znajomość ustawy o finansach publicznych (Dział V).

b) Znajomość ustawy o rachunkowości (Rozdział I – IV).

c) Znajomość rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej ( z późn. zm.).

d) Znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dział I).

e) Znajomość rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

f) Znajomość ustawy o samorządzie gminnym.

g) Znajomość ustawy o samorządzie powiatowym.

h) Biegła znajomość programów pakietu MS Office (Word, Excel).

i) Posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności umożliwiającym pracę na w/w stanowisku.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

a) Przestrzeganie zasad dyscypliny budżetowej.

b) Obsługa budżetu Wydziału i czuwanie nad terminowością spraw wynikających

z realizacji budżetu w tym m. in.:

 Sporządzanie harmonogramów realizacji środków budżetowych,

 Opracowywanie projektów zadań bieżących i inwestycyjnych,

 Przygotowywanie projektu budżetu,

 Sporządzanie wniosków o zmiany w budżecie,

 Przygotowywanie sprawozdań budżetowych.

c) Prowadzenie ewidencji analitycznej środków trwałych i pozostałych środków trwałych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków zakupionych dla potrzeb Ochotniczych Straży Pożarnych w podziale na poszczególne jednostki OSP.

d) Naliczanie umorzeń i amortyzacji dla każdego środka trwałego w podziale na grupy środków trwałych i jednostki OSP.

e) Wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres działania Wydziału zleconych przez Dyrektora, jego zastępców i kierownika referatu.

 

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

b) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/.

c) Stanowisko: Referent / Podinspektor (Analityk budżetowy).

d) Miejsce pracy: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – Urząd Miasta Krakowa.

e) Lokalizacja: Kraków, os. Zgody 2.

f) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.200 zł do 4.000 zł brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

g) Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

 

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

a) Dyspozycyjność.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 1 grudnia 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 6 grudnia 2019 roku o godz. 10.00 - Sala Dietla, pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 

 


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru