PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W REFERACIE ARCHIWUM PZGiK ORAZ W REFERACIE KANCELARYJNYM - WYDZIAŁ GEODEZJI (2 ETATY)
(NR REF. 6-GD-2019)

 

Oferujemy:
  1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
  2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
  3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
  4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
  5. Dostęp do najnowszych technologii.
  6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
  7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
  8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
  9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) obywatelstwo polskie, 

b) wykształcenie wyższe, 

c) minimum roczne doświadczenie w pracy w administracji, 

d) spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.

 

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymagań formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) Znajomość ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

b) Znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

c) Znajomość rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

d) Znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

e) Znajomość ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

f) Znajomość zagadnień z zakresu działania Wydziału Geodezji.

g) Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty.

h) Preferowane wykształcenie wyższe geodezyjne lub w zakresie archiwistyki.

i) Posiadanie certyfikatu ukończenia szkolenia/kursu w zakresie archiwizacji.

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

a) Bieżące zapoznawanie się z treścią aktów prawnych niezbędnych do wykonywania obowiązków służbowych.

b) Naliczanie stosownych opłat za czynności związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

c) Klasyfikowanie, gromadzenie, porządkowanie i kwalifikowanie materiałów znajdujących się w zasobie.

d) Udostępnianie materiałów archiwalnych jednostkom wykonawstwa geodezyjnego

i innym osobom i instytucjom uprawnionym, sporządzanie odbitek z dokumentów archiwalnych.

e) Przyjmowanie i rejestracja pism wpływających do wydziału.

f) Skanowanie dokumentów wpływających do Wydziału, umieszczanie ich w systemie informatycznym.

g) Przygotowywanie i wysyłanie korespondencji wychodzącej.

h) Zakładanie spraw w systemie informatycznym i ich dekretacja do kierowników jednostek organizacyjnych Wydziału.

i) Udzielanie informacji w zakresie powiatowego zasobu geodezyjnego

i kartograficznego.

j) Inne czynności na podstawie odrębnych upoważnień lub pełnomocnictw.

k) Udział w szkoleniach, naradach - okresowa aktualizacja wiedzy i przepisów.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

b) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami),

c) Stanowisko: Referent lub Podinspektor

d) Miejsce pracy: Wydział Geodezji – Urząd Miasta Krakowa.

e) Siedziba Wydziału: Kraków, ul. Grunwaldzka 8.

f) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3300 złotych do 4200 złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy. Wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

g) Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

 

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

a) Możliwość pracy w terenie: nie dotyczy

b) Dyspozycyjność: w godzinach pracy

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 18 listopada 2019 r. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 21 listopada 2019 roku o godz. 9.00 w sali Portretowej UMK, Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. 

 


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru