PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. PŁAC (1 ETAT) WYDZIAŁ FINANSOWY
(NR REF. 7-FK-2019)

 

Oferujemy:
 1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
 3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
 4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
 5. Dostęp do najnowszych technologii.
 6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
 7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
 8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
 9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

- wymagania niezbędne (formalne):

 1. spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.
 2. obywatelstwo polskie,
 3. wykształcenie wyższe :(preferowany kierunek : finanse i rachunkowość),
 4. doświadczenie zawodowe : minimum 1 rok pracy na stanowiskach ds. rozliczeń płac.

 

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymagań niezbędnych (formalnych) nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny) :

 

1. znajomość przepisów prawa pracy w zakresie wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń - ustawa

z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz.U z 2019 r. poz. 1040 z późniejszymi zmianami).

2. biegła znajomość przepisów w zakresie rozliczeń z ZUS, a w tym:

a) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 300 z późniejszymi zmianami),

b) ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 645 z późniejszymi zmianami),

c) ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1205).

3. znajomość Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 z późniejszymi zmianami).

4. praktyczna umiejętność rozliczania absencji chorobowych zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 645 z późniejszymi zmianami)

5. praktyczna umiejętność naliczania wynagrodzeń pracowników i przygotowanie listy płac uwzględniającej: potrącenia obligatoryjne , potrącenia sądowe oraz potrącenia dobrowolne.

6. praktyczna znajomość przepisów o pracownikach samorządowych i wynagradzaniu pracowników samorządowych, w tym:

a) Znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1282).

b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U z 2018r. poz. 936).

7. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokument potwierdzający przyznanie renty.

 

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych

i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

 

Prowadzenie spraw dotyczących wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Krakowa tzn. :

a) prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników, nanoszenie miesięcznych wypłat oraz zmian składników wynagrodzeń.

b) prowadzenie kart zasiłkowych oraz kart wypłat zasiłków finansowanych z budżetu państwa.

c) prowadzenie kart podatkowych, kart wypłat godzin nadliczbowych, kart wypłaconych umów zleceń zawartych z własnym pracownikiem, które stanowią podstawę wymiaru naliczanych w referacie płac wynagrodzeń za czas choroby i zasiłków z ubezpieczenia społecznego.

d) prowadzenie kart obliczeń składek na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe oraz ubezpieczenie zdrowotne.

e) kontrola zwolnień lekarskich, ustalenie prawidłowej podstawy do konkretnego zasiłku z 12 – tu miesięcy , rzetelne naliczenie wysokości zasiłków: chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego, świadczeń rehabilitacyjnych przyznanych w okresie zatrudnienia.

f) wyliczanie tzw. okresów nieskładkowych ze składników wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania wynagrodzenia za czas choroby oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego.

g) naliczanie i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych , prowadzenie korespondencji

w tym zakresie, przyjmowanie oświadczeń podatkowych od pracowników.

h) terminowe sporządzanie informacji o uzyskanych przez podatnika dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy ( PIT – 11 ) .

i) obsługa programu PŁATNIK - terminowe tzn. do 5- go dnia każdego miesiąca sporządzenie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA zbiorczej oraz deklaracji korygujących , do których dołączone są raporty miesięczne : RCA- dla każdego ubezpieczonego i RSA- dla osób z usprawiedliwioną absencją

wg danych z :

- Wydziału Organizacji i Nadzoru,

- łącznie całego Urzędu Miasta.

j) Rozliczanie kosztów pośrednich i bezpośrednich do projektów unijnych.

 

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

 

a) pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego pracownik zobowiązany jest od odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony,

b) wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami),

c) stanowisko : Referent lub Podinspektor

d) miejsce pracy: Wydział Finansowy,

e) siedziba Wydziału: Kraków, Plac Wszystkich Świętych 3-4,

f) wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3000 zł do 4000 złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy. Wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

g) dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

 

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku: BRAK

 

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 18 listopada 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 22 listopada 2019 roku o godz. 11.30 w Sali Portretowej przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz

o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 

 

 


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru