PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ORGANIZACYJNO-FINANSOWYM W KRAKOWSKIM CENTRUM ŚWIADCZEŃ
(NR REF. 5-SO-2019)

 

Oferujemy:

• Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

• Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń,

• Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach,

• Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze,

• Dostęp do najnowszych technologii,

• Terminowo wypłacane wynagrodzenie

• Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa,

• Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek,

• Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika, karty MultiSport.

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

1.Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych określonych dla wolnych stanowisk urzędniczych,

b) wykształcenie wyższe prawo lub administracja,

c) doświadczenie zawodowe w urzędach administracji publicznej min. 6 miesięcy.

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2.Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) znajomość ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym,

b) znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),

c) znajomość ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Kracie Polaka,

d) znajomość Regulaminu Organizacyjnego UMK,

e) znajomość ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku o zamówieniach publicznych.

f) znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,

g) znajomość struktury organizacyjnej UMK,

h) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (nie wykluczające wykonania obowiązków na wskazanym stanowisku),

 

Uwaga: wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) prowadzenie obsługi kancelaryjno-biurowej Centrum,

b) organizowanie i zapewnienie prawidłowego obiegu informacji wewnętrznej, w tym właściwego obiegu korespondencji otrzymywanej i wysyłanej przez Centrum,

c) opracowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych Dyrektora centrum,

d) koordynowanie sporządzania informacji z realizacji aktów prawa miejscowego oraz aktów kierowania UMK,

e) koordynowanie opracowywania projektów kart usług/proceder zewnętrznych oraz instrukcji postępowania/procedur wewnętrznych, określających tryb załatwiania spraw nalężących do kompetencji Centrum,

f) ewidencjonowanie i nadzorowanie terminowości załatwiania:

- skarg, wniosków lub petycji interesantów,

- korespondencji od Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa,

- interpelacji radnych, wniosków Komisji Rady Miasta Krakowa,

- interwencji, wniosków i postulatów posłów i senatorów,

- informacji publicznej udzielanej na wniosek oraz za pośrednictwem Internetowego

Dziennika Zapytań,

g) koordynacja udzielania odpowiedzi w imieniu Centrum na korespondencję wpływającą do Centrum, w tym w szczególności dotyczącą sprawozdań z realizacji programów sektorowych Strategii Rozwoju Krakowa i innych programów, Raportu o Stanie Miasta, Raportu o Stanie Gminy,

h) prowadzenie i aktualizowanie rejestrów: udzielanych przez Prezydenta Miasta Krakowa upoważnień i pełnomocnictw, pieczątek i pieczęci urzędowych,

i) planowanie i ewidencja spraw związanych z uczestnictwem pracowników Centrum

w szkoleniach, sympozjach i konferencjach, obsługa rejestru krajowych delegacji służbowych,

j) koordynowanie i realizowanie spraw związanych z dokumentowaniem SZJ oraz Polityki Bezpieczeństwa Informacji, w tym obsługa aplikacji SEZAM (upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w zbiorach i aplikacjach informatycznych),

k) koordynowanie i nadzorowanie przygotowania materiałów i informacji prasowych, kompletności informacji publikowanych w BIP oraz na portalu Sprawy Społeczne obsługiwanie kont Centrum: na portalu ePUAP w aplikacji informatycznej Servo EPUA,

e-mailowego Centrum, w aplikacji INTG- aktualizowanie intranetowej książki telefonicznej, dbałość o zapewnienie właściwej informacji wizualnej dla stron,

l) koordynacja załatwiania bieżących spraw kadrowych i socjalnych pracowników, prowadzenie ewidencji kart badań okresowych w zakresie medycyny pracy i czuwanie nad terminowością ich wykonywania,

m) sporządzanie zamówień na środki trwałe, sprzęt i wyposażenie, materiały biurowe, bilety komunikacji miejskiej oraz nadzór nad ich właściwym wykorzystaniem,

n) prowadzenie księgi inwentarzowej majątku trwałego i kartotek osobistego wyposażenia oraz gospodarowanie składnikami majątkowymi w centrum,

o) ewidencja i aktualizacja kart użytkowników urządzeń komputerowych w Centrum,

p) przygotowanie projektu budżetu Miasta w zakresie zadań budżetowych Centrum, nadzór nad realizacją planu finansowego Centrum, sporządzanie i uzgadnianie pod względem finansowym sprawozdań,

q) wnioskowanie zmian w planie finansowym UMK, na podstawie pisemnych wniosków z komórek organizacyjnych Centrum,

r) prowadzenie ewidencji rachunków, faktur i umów w aplikacji GRU i WYBUD, sprawdzanie ich prawidłowości pod względem finansowym i przekazywanie do Wydziały Finansowego do wypłaty,

s) sporządzanie harmonogramów realizacji wydatków Centrum, dokonywanie korekt oraz nadzór nad realizacją poszczególnych zadań wg harmonogramów,

t) obsługa aplikacji informatycznych do wspomagania zarządzania płynnością Miasta Krakowa,

u) koordynowanie spraw związanych z zamówieniami publicznymi w Centrum,

v) przygotowywanie listy wypłat świadczeń pieniężnych dla cudzoziemców posiadających Kartę Polaka przyznanych na podstawie decyzji Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

 

4. Warunki pracy i płacy:

a) wymiar czasu pracy: 1 etat

b) stanowisko służbowe: referent lub podinspektor, wynagrodzenie - płaca zasadnicza

z przedziału 3.200-3.600 złotych brutto (w zależności od posiadanego stażu pracy), dodatek za wieloletnią pracę z przedziału 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego. Wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony

c) zatrudnienie na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej.

d) godziny pracy: od poniedziałku do piątku 7.30 – 18.00 zgodnie z harmonogramem.

e) dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” (zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej),

 

5. Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku

polskim :

a) formularz zgłoszeniowy,

b) dokument potwierdzający tożsamość,

c) dokumenty potwierdzające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe – oryginały należy przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej,

d) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 

6. Postępowanie rekrutacyjne składa się z trzech etapów:

- pierwszy etap – wstępna selekcja zgłoszeń pod katem spełnienia wymogów formalnych,

- drugi etap – test z wiedzy i umiejętności,

- trzeci etap – rozmowa kwalifikacyjna.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip. krakow.pl w terminie do 17.11.2018 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone

po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się 21.11.2019 roku o godz. 8.00 w Sali Dietla UMK, przy Pl. Wszystkich Świętych ¾ w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowania się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www. bip. krakow. pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych ¾ w Krakowie.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

 

 

 Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru