PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ORGANIZACYJNYM W WYDZIALE EDUKACJI UMK 1 ET. WYDZIAŁ EDUKACJI
(NR REF. 10-EK-2019)

 

Oferujemy:
 1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
 3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
 4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
 5. Dostęp do najnowszych technologii.
 6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
 7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
 8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
 9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

- wymagania niezbędne (formalne):

 1. Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.
 2. Wykształcenie wyższe: ekonomiczne, prawo, administracja.

  3. Co najmniej półroczne doświadczenie lub staż w obszarze finansów lub administracji, potwierdzone dokumentem wydanym przez pracodawcę.

  4. Na stanowisku może zostać zatrudniona osoba będąca obywatelem polskim, a także obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na postawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

   

   Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymagań niezbędnych (formalnych) nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

   

  2. Wymagania dodatkowe* (będące przedmiotem oceny) :

  a) Znajomość ustaw: Prawo oświatowe, Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, ustawa o systemie oświaty, o finansowaniu zadań oświatowych,

  b) Znajomość ustawy – Karta Nauczyciela,

  c) Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w podstawowym zakresie,

  d) Znajomość ustaw: o samorządzie gminnym i o samorządzie powiatowym,

  e) Znajomość ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz ustawy o finansach publicznych,

  f) Znajomość struktury krakowskiej oświaty,

  g) Umiejętność klarownego formułowania myśli,

  h) Biegłość w posługiwaniu się komputerem, dobra znajomość pakietu MS Office

  ze szczególnym uwzględnieniem Microsoft Excel.

  i) Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (niewykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku).

   

  *„staż pracy” rozumiany jako okres zatrudnienia, do którego zastosowanie mają przepisy kodeksu pracy (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, aktu powołania, mianowania, wyboru)

  *„doświadczenie zawodowe” rozumiane jako okres nabywania umiejętności w oparciu o umowę o pracę, umowę cywilno – prawną, staż, praktykę, wolontariat, prowadzoną działalność gospodarczą itp.

  *wykształcenie - w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

  Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych

  i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

   

  3. Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

   

  1. Koordynowanie działań związanych z doskonaleniem nauczycieli, w tym ustalanie propozycji priorytetów doskonalenia zawodowego nauczycieli.

  2. Kontrole w zakresie dysponowania środkami na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

  3. Realizacja „Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów” – obozy naukowe.

  4. Współpraca ze Związkami Zawodowymi w zakresie działania referatu.

  5. Koordynowanie realizacji programu Młody Kraków w zakresie działania Wydziału Edukacji.

  6. Koordynacja działań w zakresie edukacji patriotycznej o obywatelskiej.

  7. Koordynacja działań dotyczących programów związanych z bezpieczeństwem.

  8. Koordynacja działań związanych z projektem HIP – Zimbardo.

  9. Koordynacja działań związanych z RCP/ STRADOM.

  10. Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz edukacji

  i wychowania dzieci i młodzieży – NGO.

  11. Przygotowanie projektów zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa.

  12. Sporządzanie sprawozdań z realizacji zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, poleceń służbowych Dyrektora Magistratu itp.

  13. Przygotowanie opinii do projektów dla Prezydenta Miasta Krakowa.

  14. Wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem projektów uchwał na Sesje i Komisje Rady Miasta Krakowa (w zakresie działania stanowiska).

  15. Opracowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje radnych, wnioski komisji RMK, interwencje poselskie i senatorskie oraz wnioski o udostępnienie informacji publicznej w zakresie działania stanowiska.

  16. Przygotowanie korespondencji i prowadzenie dokumentacji w zakresie działania stanowiska oraz ich archiwizowanie.

  17. Rejestracja czasu pracy w systemie RCP.

  18. Udzielanie informacji zgłaszającym się stronom ( w zakresie działania stanowiska).

  19. Załatwianie spraw w zakresie działania stanowiska wynikających z bieżącej korespondencji.

  20. Zbieranie i przetwarzanie danych wynikających z przeprowadzanych ankiet wśród dyrektorów szkół i placówek.

  21. Opracowanie w imieniu Wydziału zbiorczych informacji i opinii m.in do dokumentów o charakterze strategicznym.

  22. Działania związane z udostępnianiem informacji publicznej przez Urząd Miasta Krakowa zgodnie

  z „procedurą wewnętrzną dot. Koordynacji działań związanych z udostępnianiem informacji publicznej na wniosek”.

  23. Kształtowanie polityki wsparcia edukacyjnego – inspirowanie inicjatyw edukacyjnych.

  24. Działania na rzecz tworzenia pozytywnego wizerunku Gminy Miejskiej Kraków w zakresie oświaty.

  25. Działania promocyjne dla uroczystości i przedsięwzięć organizowanych lub współorganizowanych przez Wydział Edukacji

  26. Współpraca z pełnomocnikami Prezydenta, innymi Wydziałami Urzędu Miasta Krakowa, Radami Dzielnic, jednostkami organizacyjnymi Gminy Miejskiej Kraków a także podmiotami zewnętrznymi

  w zakresie inicjatyw edukacyjnych dotyczących dzieci i młodzieży.

  27. Użytkowanie podsystemu „Rejestracja i Śledzenie Spraw Urzędu” w zakresie działania stanowiska.

  28. Wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres działania Wydziału zleconych przez Dyrektora Wydziału oraz kierownika referatu.

  4. Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

   

  a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego pracownik zobowiązany jest od odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony,

  b) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami),

  c) Stanowisko : Referent lub Podinspektor

  d) Miejsce pracy: Wydział Edukacji,

  e) Siedziba Wydziału: Kraków, ul. Stachowicza 18,

  f) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3 200 zł do 3 800 złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy. Wynagrodzenie, o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

  g) Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych Ustawą

  z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

   

   

  Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

  a) Możliwość pracy w terenie w przypadku przeprowadzania kontroli

  b) Dyspozycyjność

   

  Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do dnia 17 listopada 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

  Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 20 listopada 2019 roku o godz. 8:00 Sala nr 511 Vp. Budynek UMK przy u. Stachowicza 18 w Krakowie.

   

  O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz

  o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

  Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

   


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru