PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ORGANIZACYJNO- PRAWNYM I EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W WYDZIALE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA UMK
(NR REF. 8-WS- 2019)

 

Oferujemy:

a) Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

b) Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.

c) Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.

d) Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

e) Dostęp do najnowszych technologii.

f) Terminowo wypłacane wynagrodzenie.

g) Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.

h) Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) Obywatelstwo polskie.

b) Wykształcenie wyższe: prawo, administracja.

c) Co najmniej roczny staż pracy w administracji publicznej.

d) Pozostałe wymagania określone art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) Znajomość przepisów ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego.

b) Znajomość Ustawy prawo ochrony środowiska.

c) Znajomość ustawy o samorządzie Gminnym.

d) Znajomość ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenie oddziaływania na środowisko.

e) Znajomość Statutu Miasta Krakowa.

f) Znajomość Zasad techniki prawodawczej oraz wewnętrznych aktów – zarządzeń PMK

w sprawie:

• określenia zasad opracowywania i przekazywania do realizacji zarządzeń i opinii Prezydenta Miasta Krakowa oraz rozstrzygnięć nadzorczych i wezwań do usunięcia naruszenia prawa w stosunku do zarządzeń Prezydenta Miasta,

• Poleceń służbowych PMK i DM,

• nadzoru nad realizacją uchwał i rezolucji,

• trybu załatwiania interpelacji i zapytań radnych, interwencji poselskich

i senatorskich, wniosków komisji Rady Miasta Krakowa oraz korespondencji od Przewodniczącego.

g) Ogólna znajomość zagadnień z zakresu ochrony środowiska.

h) Obsługa i znajomość pakietu Microsoft Office.

i) Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (nie wykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku).

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych

i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

 

a) Współpraca z referatami Wydziału Kształtowania Środowiska w opracowywaniu projektów aktów prawnych organów gminy (uchwał Rady Miasta Krakowa, zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa).

b) Bieżąca analiza przepisów prawnych, publikacji i komentarzy zawartych w Gazecie Prawnej, Rzeczpospolitej oraz w internetowych serwisach prawnych związanych

z zakresem działalności Wydziału i powiadamianie o nowych uregulowaniach prawnych bądź publikacjach na ich temat właściwe komórki organizacyjne Wydziału.

c) Opracowywanie projektów i ewidencja upoważnień Prezydenta Miasta (Starosty) do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń i opinii we współpracy z referatami merytorycznymi.

d) Opracowywanie upoważnień Dyrektora Wydziału do sprawowania kontroli w zakresie przestrzegania warunków zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności gospodarczej we współpracy z referatami merytorycznymi oraz prowadzenie ich ewidencji.

e) Opracowywanie projektów i ewidencja pełnomocnictw Prezydenta Miasta Krakowa.

f) Koordynacja i nadzór nad terminową realizacją zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, rozprowadzanie ich drogą elektroniczną zainteresowanym właściwym ze względu na przedmiot regulowanej zarządzeniem sprawy komórkom organizacyjnym Wydziału.

g) Nadzór nad realizacją uchwał Rady Miasta Krakowa i Rad Dzielnic.

h) Obsługa kancelaryjna Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska.

i) Udzielanie odpowiedzi na zapytania w ramach Internetowego Dziennika Zapytań we współpracy z merytorycznymi komórkami WS.

j) Współpraca z komórkami organizacyjnymi Wydziału w zakresie aktualizacji zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału.

k) Ewidencja obowiązujących w UMK procedur zewnętrznych i wewnętrznych, przekazywanie ich zainteresowanym komórkom organizacyjnym.

l) Współpraca z Wydziałem Organizacji i Nadzoru oraz wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Wydziału w zakresie opracowywania i aktualizacji procedur zewnętrznych określających tryb załatwiania spraw należących do kompetencji Wydziału.

m) Prowadzenie ewidencji i nadzór nad terminową realizacją poleceń służbowych i zarządzeń wewnętrznych Dyrektora Wydziału i rozprowadzanie ich do właściwych komórek organizacyjnych Wydziału.

n) Prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem zakresów czynności pracowników Wydziału we współpracy z komórkami organizacyjnymi Wydziału przy ich przygotowywaniu i aktualizacji oraz współpraca z Referatem Kadr w tym zakresie.

o) Przygotowywanie propozycji wniosków kadrowych w sprawach: zawarcia umowy

o pracę, dodatków funkcyjnych oraz propozycji ustalenia wynagrodzenia zasadniczego.

p) Realizacja zadań związanych z utrzymaniem Systemu Zarządzania Jakością.

q) Koordynacja zadań związanych z wdrożeniem i utrzymaniem Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Wydziale. 

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

b) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami).

c) Stanowisko: Referent, Podinspektor.

d) Miejsce pracy: Wydział Kształtowania Środowiska – Urząd Miasta Krakowa.

e) Lokalizacja: Kraków, os. Zgody 2.

f) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.200,- do 4.200,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

g) Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” (zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej).

 

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

a) Możliwość pracy w terenie.

b) Dyspozycyjność.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 11 listopada 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 19 listopada 2019 roku o godz. 8.00 w Sali Dietla przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 

 

 

 Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru