PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE KONTROLI I OPINII W ZAKRESIE ZIELENI W WYDZIALE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA UMK
(NR REF. 7-WS-2019)

 

Oferujemy:

a) Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

b) Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.

c) Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.

d) Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

e) Dostęp do najnowszych technologii.

f) Terminowo wypłacane wynagrodzenie.

g) Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.

h) Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) Obywatelstwo polskie.

b) Wykształcenie wyższe techniczne ( inżynier lub magister inżynier) z zakresu: ogrodnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska.

c) Co najmniej 6- miesięczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.

d) Pozostałe wymagania określone art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) Znajomość przepisów ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego.

b) Znajomość przepisów ustawy o ochronie przyrody, Prawa ochrony środowiska w zakresie ochrony zieleni, ustawy o transporcie kolejowym w zakresie dotyczącym zieleni, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska orazo ocenach oddziaływania na środowisko, a także ustawy o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie ochrony środowiska i planowania przestrzennego w gminie.

c) Znajomość zasad urządzania i pielęgnacji terenów zieleni, drzew i krzewów oraz zasad doboru gatunkowego drzew i krzewów do wskazanego zagospodarowania terenu.

d) Umiejętność czytania dokumentacji technicznej tj. map sytuacyjno-wysokościowych, map ewidencji gruntów, projektów zagospodarowania terenu, projektów zieleni.

e) Umiejętność napisania w programie WORD protokołu z wizji lokalnej w terenie z obioru nasadzeń lub notatki służbowej z interwencji dotyczącej przycinki/wycinki drzew.

f) Umiejętność rozpoznania drzew i krzewów na podstawie przedłożonego materiału roślinnego (liście, owoce, fragmenty pniaków, pędy drzew i krzewów). Obowiązują nazwy polskie i łacińskie.

g) Doświadczenie zawodowe w zakresie problematyki związanej z ochroną zieleni.

h) Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (nie wykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku).

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych

i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

a) Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz Prawa ochrony środowiska.

b) Przeprowadzanie kontroli stanu poprawności wykonanych zabiegów pielęgnacyjnych (cięć w koronach drzew).

c) Przeprowadzanie wizji terenowych w przypadku zgłoszenia przez osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne usuwania bez zezwolenia, niszczenia drzew lub krzewów oraz terenów zieleni, ustalonych w decyzjach wymogów ochrony środowiska, przeprowadzanie kontroli realizacji wydanych decyzji (czy zrealizowane zostały wszystkie zalecenia i czy spełniono podane w decyzji warunki), wydawanie doraźnych poleceń przy współpracy z innymi kompetentnymi instytucjami.

d) Współpraca ze Strażą Miejską w sprawach usunięcia drzew lub krzewów bez zezwolenia lub ich zniszczenia.

e) Współpraca z Wojewódzkim i Miejskimi Konserwatorem Zabytków w sprawach dotyczących usuwania bez zezwolenia drzew i krzewów z terenów nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków lub ich zniszczenia oraz uszkodzenia.

f) Opiniowanie inwestycji do decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, pod kątem ochrony zieleni oraz przygotowywanie opinii zbiorczych w zakresie ochrony środowiska, na wniosek Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK.

g) Wydawanie warunków wynikających z potrzeb ochrony środowiska niezbędnych do określenia ich w decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z art. 1 If ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 10.04.2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przedmiocie inwestycji objętej wnioskiem.

h) Współpraca z Referatem Przyrody, Rolnictwa, Leśnictwa i Zwierząt w sprawach racjonalnego użytkowania zasobów przyrody.

i) Przeprowadzanie kontroli realizacji warunków zawartych w wydanych decyzjach administracyjnych (czy liczba, termin posadzenia, gatunek drzew lub krzewów są zgodne z wydanymi zezwoleniami, czy zrealizowane zostały wszystkie zalecenia i czy spełniono podane w decyzji warunki) na podstawie wizji terenowych lub oględzin.

j) Prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie decyzji umarzających lub o pobraniu należność
z tytułu ustalonej opłaty za przesadzone albo posadzone w zamian drzewa lub krzewy, jeżeli zachowały żywotność lub nie zachowały żywotności z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości po upływie 3 lat od daty wskazanej w zezwoleniu na wykonanie nasadzeń zastępczych lub przesadzenia, lub o pobraniu ww. należności jeżeli drzewa lub krzewy nie zachowały żywotności z przyczyn zależnych od posiadacza nieruchomości.

k) Prowadzenie postępowań egzekucyjnych w zakresie egzekucji wykonania obowiązków o charakterze niepieniężnym w przypadku niewykonania przez stronę warunków nasadzeń.

l) Udostępnianie informacji o środowisku w zakresie działania referatu.

m) Udzielanie odpowiedzi (pisemnych lub telefonicznych) oraz rozpatrywanie interwencji, wniosków i postulatów mieszkańców miasta w zakresie ochrony zielem.

n) Rozstrzyganie o potrzebie powołania biegłych w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych. Przygotowywanie zleceń, określanie problematyki niezbędnych ekspertyz i opracowań oraz dokonywanie odbioru wykonywanych prac.

o) Przygotowywanie informacji do raportów o stanie miasta i raportów o stanie środowiska w zakresie prowadzonych spraw.

p) Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie wykonywanych obowiązków służbowych.

q) Przygotowywanie innych materiałów i prowadzenie korespondencji.

r) Uczestniczenie w spotkaniach z mieszkańcami, radnymi, władzami miasta oraz współpracowanie z organami administracji samorządowej i rządowej a także z organizacjami społecznymi w zakresie wynikającym z obowiązków służbowych.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

b) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami).

c) Stanowisko: Referent, Podinspektor.

d) Miejsce pracy: Wydział Kształtowania Środowiska – Urząd Miasta Krakowa.

e) Lokalizacja: Kraków, os. Zgody 2.

f) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.200,- do 4.200,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

g) Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” (zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej).

 

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

a) Możliwość pracy w terenie: przeprowadzanie kontroli, wizji lokalnych lub oględzin w sprawach dotyczących prowadzonych postępowań.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 11 listopada 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 18 listopada 2019 roku o godz. 8.00 w Sali Lea przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 

 

Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru