PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICZE W PRACOWNI KARTOGRAFII I SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W WYDZIALE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO UMK 1 ET. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
(NR REF. 9-BP-2019)

 

Oferujemy:
 1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
 3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
 4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
 5. Dostęp do najnowszych technologii.
 6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
 7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
 8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
 9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

- wymagania niezbędne (formalne):

 1. Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.
 2. Wykształcenie: wyższe o specjalności: geodezja, kartografia

   

  Na stanowisku może zostać zatrudniona osoba będąca obywatelem polskim, a także obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na postawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

   

  Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

   

  2. wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

  a) znajomość w zakresie sporządzania części graficznej dokumentacji planistycznej

  w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,

  b) znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z przepisami wykonawczymi,

  c) znajomość ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne wraz z przepisami wykonawczymi,

  d) ogólna znajomość dyrektywy INSPIRE, ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej,

  e) praktyczna znajomość oprogramowania Bentley: MicroStation, Descartes,

  f) praktyczna znajomość oprogramowania GIS: ESRI ArcGIS, QGIS

  g) ogólna wiedza na temat zakresu problematyki pracy Wydziału Planowania Przestrzennego.

   

  Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych

  i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

   

  Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

  a) obsługa systemu informacji przestrzennej – przygotowanie, aktualizacja i udostępnianie

  danych z zakresu planowania przestrzennego,

  b) projektowanie i wykonywanie baz danych oraz projektów GIS, sporządzanie cyfrowych opracowań w zakresie analiz i monitoringu realizacji polityki przestrzennej oraz wizualizacja komputerowa sporządzonych opracowań,

  c) wykonywanie wszelkich opracowań graficznych do prac planistycznych, obsługa graficzna planów miejscowych, Studium oraz innych opracowań Wydziału,

  d) przygotowywanie materiałów przetargowych, udział w komisjach przetargowych i udział

  w odbiorze dokumentów wykonanych przez wykonawców zewnętrznych,

  e) prowadzenie rejestru - monitoringu prac planistycznych oraz obowiązujących

  i sporządzanych planów miejscowych,

  f) realizowanie czynności związanych z opracowaniem, publikowaniem i aktualizacją informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa,

  g) wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres działania Wydziału zleconych przez Dyrektora, jego zastępców i kierownika Pracowni.

   

  Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

  a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

  b) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/.

  c) Stanowisko: podinspektor lub inspektor( w zależności od posiadanego doświadczenia zawodowego i ogólnego stażu pracy).

  d) Miejsce pracy: Wydział Planowania Przestrzennego – Urząd Miasta Krakowa.

  e) Lokalizacja: Kraków, ul. Mogilska 41.

  f) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.500 zł do 4.200 zł brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

  g) Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

   

  Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

  a) Dyspozycyjność.

   

  Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do dnia 17 listopada 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

  Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 21 listopada 2019 roku o godz. 08.00 w Sala Portretowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

  O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz

  o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

  Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

   

   


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru