PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU W WYDZIALE MIEJSKIEGO INŻYNIERA RUCHU - 1 ETAT 
(NR REF. 6-IR-2019)

 

Oferujemy:
 1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
 3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
 4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
 5. Dostęp do najnowszych technologii.
 6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
 7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
 8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
 9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

            1. wymagania niezbędne (formalne):

 1. a) obywatelstwo polskie,

  b) wykształcenie wyższe,

  c) prawo jazdy kategorii B,

  d) pozostałe wymagania określone dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych.

  Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymagań niezbędnych (formalnych) nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu

   

  2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny) :

   

  a) znajomość ustawy prawo o ruchu drogowym,

  b) znajomość ustawy o drogach publicznych,

  c) znajomość rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem,

  d) znajomość rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,

  e) znajomość prawa miejscowego GMK (Statut Zarządu Dróg Miasta Krakowa, Statut Zarządu Transportu Publicznego, Uchwała o strefie płatnego parkowania), aspekty funkcji zarządzającego ruchem, zarządzającego drogą,

  f) wiedza z zakresu inżynierii ruchu drogowego,

  g) umiejętność analitycznego i logicznego myślenia, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres oraz radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych,

  h) umiejętność czytania i analizowania dokumentacji technicznej.

   

  Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

   

  3. Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

   

  a) analiza dokumentacji projektowej,

  b) przygotowywanie projektów pism, decyzji, zleceń,

  c) rozpatrywanie wniosków osób prywatnych, instytucji oraz podmiotów zewnętrznych i współpracujących z wydziałem w tym interpelacji i skarg,

  d) opiniowanie dokumentacji i wniosków zewnętrznych i wewnętrznych w zakresie właściwości Referatu ,

  e) uczestnictwo w spotkaniach z wnioskodawcami oraz ścisła współpraca z służbami w szczególności z policją i strażą miejską,

  f) przekazywanie zatwierdzonych projektów organizacji ruchu do realizacji oraz prowadzenie ewidencji zatwierdzonych projektów i organizacji ruchu,

  g) wnioskowanie i zlecanie projektów zmian organizacji ruchu drogowego oraz wnioskowanie o zmianę geometrii ulic i skrzyżowań,

  h) analizowanie oddziaływania rozwiązań przyjętych w projektach stałej organizacji ruchu na bezpieczeństwo i płynność ruchu,

  i) sporządzanie lub zlecanie do opracowania projektów organizacji ruchu uwzględniających wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu,

  j) analiza baz danych o zdarzeniach drogowych i pomiarach natężenia ruchu,

  k) rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów zmian w organizacji ruchu na drogach publicznych miasta w zakresie zgodności z przepisami prawa oraz zapewnieniem bezpieczeństwa i płynności ruchu,

  l) wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres działania Wydziału zleconych przez dyrektora Wydziału oraz jego zastępcę i kierownika referatu.

   

  4. Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

   

  a) pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego pracownik zobowiązany jest od odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony,

  b) wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami),

  c) stanowisko : Referent lub Podinspektor,

  d) miejsce pracy: Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu,

  e) siedziba Wydziału: Kraków, ul. Wielopole 1,

  f) wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.400 zł do 4.200 zł złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy. Wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

  g) dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

   

  5. Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

  a) możliwość pracy w terenie,

  b) praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,

  c) dyspozycyjność.

   

   

  Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 11 listopada 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

  Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 15 listopada 2019 roku o godz. 8.00 w Sali Portretowej przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

  O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz

  o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

  Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

  Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

   


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru