PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTU W WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ UMK (1 etat)
(NR REF. 16-GK-2019)


 

Oferujemy:
a) Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
b) Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
c) Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
d) Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
e) Dostęp do najnowszych technologii.
f) Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
g) Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji.
h) Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek
i) Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) Obywatelstwo polskie.

b) Wykształcenie wyższe z tytułem magistra inżyniera lub inżyniera o kierunku: transport, budownictwo, gospodarka przestrzenna, architektura lub urbanistyka.

c) Pozostałe wymagania określone w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych:art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

 

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymagań formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) Znajomość przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

b) Znajomość przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

c) Znajomość ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

d) Znajomość rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

e) Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

f) Ogólna wiedza w zakresie dokumentów planistycznych obowiązujących w Gminie Miejskiej Kraków.

g) Ogólna wiedza na temat zasad projektowania dróg w obszarze zabudowanym.

h) Ogólna wiedza w zakresie działań związanych z rozwojem elektromobilności w Krakowie.

i) Znajomość języka angielskiego potwierdzona certyfikatem.

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

a) Kształtowanie polityki rozwoju systemu transportu Gminy Miejskiej Kraków, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

b) Określanie strategicznych kierunków rozwoju systemu transportu Gminy Miejskiej Kraków poprzez:

 • udział w opracowywaniu strategii rozwoju miasta, aglomeracji, województwa,
 • formułowanie polityki transportowej Gminy Miejskiej Kraków i monitorowanie jej realizacji,

 • formułowanie i monitorowanie Programu obsługi parkingowej Miasta Krakowa,

 • udział w określaniu standardów funkcjonowania systemu publicznego transportu zbiorowego,

 • udział w określaniu długoterminowej polityki w zakresie integracji systemu taryfowego w transporcie zbiorowym,

 • opracowywanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego,

 • opracowywanie planu budowy ogólnodostępnych stacji do ładowania pojazdów elektrycznych,

 • opracowywanie planu rozwoju sieci drogowej,

  • opracowywanie studium podstawowych tras rowerowych. 

c) Programowanie rozwoju systemu transportu poprzez:

 • udział w opracowywaniu wytycznych i opiniowaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

 • opiniowanie materiałów do decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie kolizji z planowanymi inwestycjami komunikacyjnymi,

 • udział w określaniu stref płatnego parkowania oraz czystego transportu, a także zasad ich funkcjonowania,

 • przygotowywanie analiz kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu, w których do napędu wykorzystywane są wyłącznie silniki, których cykl pracy nie powoduje emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych,

 • udział w opracowywaniu wytycznych w zakresie parametrów dróg,

 • przygotowanie informacji o liczbie i udziale procentowym pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanym gazem ziemnym w użytkowanej flocie pojazdów,

 • przygotowanie raportów dotyczących punktów do ładowania na obszarze gminy zainstalowanych w ogólnodostępnych stacjach ładowania,

 • analizowanie potrzeb inwestycyjnych w zakresie systemu transportu,

 • przyjmowanie informacji o zamiarze likwidacji linii kolejowych oraz ocena skutków i podjęcie stosownych działań, realizację projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, wynikających z zakresu funkcjonowania Referatu.

d) Udział w koordynowaniu przygotowania i realizacji niezbędnych działań w zakresie kompetencji Urzędu Miasta Krakowa związanych z realizacją przez wyznaczony podmiot zadań na poziomie Gminy Miejskiej Kraków, wynikających z przepisów ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

e) Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta i jednostkami w zakresie tworzenia i aktualizacji baz danych niezbędnych do zarządzania Gminą Miejską Kraków.

f) Współpraca z przedstawicielami samorządów lokalnych oraz innymi instytucjami i organizacjami w zakresie rozwoju i integracji systemu transportu ze szczególnym uwzględnieniem obszaru metropolitalnego, w tym działania w zakresie Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

b) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, od 7.30 do 15.30 (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami).

c) Stanowisko: Referent lub Podinspektor.

d) Miejsce pracy: Wydział Gospodarki Komunalnej – Urząd Miasta Krakowa.

e) Lokalizacja: 31-949 Kraków, Os. Zgody 2.

f) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3 200 złotych brutto do 4 000 złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy. Wynagrodzenie, o którym mowa, zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

g) Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

 

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

a) Możliwość pracy w terenie.

b) Dyspozycyjność – ewentualne delegacje i szkolenia poza godzinami pracy.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 7 listopada 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 15 listopada 2019 roku o godz. 8.00 w Sali Kupieckiej UMK, Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 

Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze

 


Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru