PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE GEOLOGII I OCHRONY POWIERZCHNI ZIEMIW WYDZIALE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA UMK
(NR REF. 6-WS-2019)

 

Oferujemy:

a) Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

b) Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.

c) Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.

d) Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

e) Dostęp do najnowszych technologii.

f) Terminowo wypłacane wynagrodzenie.

g) Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.

h) Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) Obywatelstwo polskie.

b) Wykształcenie wyższe techniczne ( inżynier lub magister inżynier):

inżynieria środowiska, inżynieria chemiczna, ochrona środowiska, gospodarka odpadami.

c) Pozostałe wymagania określone art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału

w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) Znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

b) Znajomość przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach; znajomość przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska w zakresie podstawowych pojęć i zagadnień dot. gospodarki odpadami; znajomość przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

c) Umiejętność prowadzenia postępowania administracyjnego związanego z wydawaniem decyzji administracyjnych, w tym umiejętność praktycznej analizy dokumentacji wymaganej do wydania decyzji z zakresu gospodarki odpadami.

d) Umiejętność przygotowania projektu decyzji administracyjnej lub postanowienia zgodnie z zasadami Kodeksu postępowania administracyjnego (w tym napisania jej w programie WORD).

e) Co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w organach administracji publicznej.

f) Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (nie wykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku).

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych

i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

a) Prowadzi postępowania administracyjne w sprawach dotyczących udzielenia pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz wygaszenia, cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia.

b) Prowadzi postępowania administracyjne w sprawach dotyczących:

• udzielania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, za wyjątkiem przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,

• udzielania zezwolenia na zbieranie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne,

• cofania zezwolenia na zbieranie odpadów lub na przetwarzanie odpadów,

• stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia na przetwarzanie odpadów lub zbieranie odpadów.

c) Prowadzi postępowania administracyjne w sprawach udzielenia zezwolenia przedsiębiorcom prowadzącym punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji.

d) Prowadzi postępowania administracyjne w sprawach dotyczących wydania nakazu usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania.

e) Przygotowuje projekty opinii w formie postanowień dot. gospodarki odpadami na wniosek Marszałka Województwa Małopolskiego.

f) Współpracuje z Marszałkiem Województwa Małopolskiego w zakresie bazy danych o gospodarce odpadami.

g) Prowadzi egzekucję obowiązków nałożonych wydanymi decyzjami administracyjnymi w zakresie właściwości Wydziału Kształtowania Środowiska.

h) Prowadzi działania związane z realizacją Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 r.

i) Udostępnia zainteresowanym informacje o środowisku i jego ochronie dot. wniosków z zakresu gospodarowania odpadami i wydanych decyzji administracyjnych; wypełnia i publikuje karty informacyjne dla wniosków i wydanych decyzji, przygotowuje projekty decyzji o odmowie udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie w zakresie gospodarowania odpadami.

j) Udziela informacji publicznej o tematyce gospodarki odpadami.

k) Kontroluje przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony środowiska, w tym przepisów ustawy o odpadach
i warunków wydanych decyzji.

l) Sporządza opinie:

• cząstkowe dot. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

• cząstkowe w sprawach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,

• inne opinie

- z zakresu objętego czynnościami służbowymi.

m) Rozpatruje interwencje mieszkańców dot. zanieczyszczeń środowiska odpadami.

n) Współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi Wydziału, Urzędu Miasta Krakowa i miejskimi jednostkami organizacyjnymi w sprawach związanych z gospodarowaniem odpadami.

o) Bierze udział w pracach komisji dot. udzielania zamówień publicznych; prowadzi rozeznanie rynku i przygotowuje projekty umów.

p) Udziela stronom informacji o obowiązujących przepisach dotyczących zakresu wykonywanych obowiązków oraz
o przebiegu postępowań administracyjnych.

q) Prowadzi rejestr spraw.

r) Archiwizuje dokumenty.

s) Rejestruje czas pracy w systemie RCP, obsługuje podsystem „Rejestracja i Śledzenie Spraw Urzędu” i poczty elektronicznej w zakresie prowadzonych spraw.

t) Wykonuje inne czynności wchodzące w zakres działania Wydziału zlecone przez Dyrektora Wydziału, Zastępcę Dyrektora Wydziału i Kierownika Referatu.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

b) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami).

c) Stanowisko: Referent, Podinspektor.

d) Miejsce pracy: Wydział Kształtowania Środowiska – Urząd Miasta Krakowa.

e) Lokalizacja: Kraków, os. Zgody 2.

f) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.200,- do 4.200,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

g) Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” (zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej).

 

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

a) Możliwość pracy w terenie: przeprowadzanie rozpraw administracyjnych w terenie, wizji lokalnych w sprawach dotyczących prowadzonych postępowań.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 4 listopada 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 12 listopada 2019 roku o godz. 10.00 w Sali Portretowej przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz

o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 

 

Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru