PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE POMOCY MIESZKANIOWEJ W WYDZIALE MIESZKALNICTWA UMK 1 ET. WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA
(NR REF. 7-ML-2019)

 

Oferujemy:
 1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
 3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
 4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
 5. Dostęp do najnowszych technologii.
 6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
 7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
 8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
 9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

- wymagania niezbędne (formalne):

 1. Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.
 2. a) obywatelstwo polskie,

  b) wykształcenie wyższe: ekonomia, zarządzanie, socjologia, administracja,

  c) co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego.

   

   

  Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymagań niezbędnych (formalnych) nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

   

  2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny) :

  a) Znajomość Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145), a w szczególności część ogólna, własność i inne prawa rzeczowe, zobowiązania - najem i dzierżawa.

  b) Znajomość ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182).

  c) Znajomość uchwały Nr XXI/340/15 Rady Miasta Krakowa z 8 lipca 2015 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń (tekst jednolity: Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2017 r., poz. 2105 z późn. zm.).

  d) Znajomość uchwały nr LXXIX/1932/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń na lata 2018 – 2023.

  e) Znajomość zadań Wydziału Mieszkalnictwa – Zarządzenie nr 597/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Mieszkalnictwa.

   

  *„doświadczenie zawodowe” rozumiane jako okres nabywania umiejętności w oparciu o umowę o pracę, umowę cywilno – prawną, staż, praktykę, wolontariat, prowadzoną działalność gospodarczą itp.

  *wykształcenie - w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

  Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

   

  Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

   

  a) Kwalifikowanie wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Kraków osób powołujących się na niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe.

  b) Szczegółowa weryfikacja wniosków o wynajem lokalu mieszkalnego pod kątem spełnienia kryteriów uprawniających do ubiegania się o pomoc mieszkaniową Gminy, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa miejscowego.

  c) Prowadzenie elektronicznej bazy danych wnioskodawców w podziale na wnioskodawców zweryfikowanych pozytywnie oraz negatywnie.

  d) Dokonywanie wizji lokalowych w miejscu zameldowania, zamieszkania lub pobytu wnioskodawcy i osób objętych wnioskiem, w celu weryfikacji warunków rodzinnych oraz socjalno-mieszkaniowych tych osób.

  e) Pozyskiwanie i weryfikacja informacji z elektronicznych baz danych prowadzonych przez Urząd Miasta Krakowa w celu weryfikacji warunków rodzinnych oraz socjalno-mieszkaniowych wnioskodawcy i osób objętych wnioskiem.

  f) Pozyskiwanie i weryfikacja informacji z Policji, Straży Miejskiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Miasta Krakowa, administracji właściwego budynku oraz placówek oświatowych o zachowaniu wnioskodawcy i pozostałych osób objętych wnioskiem, w szczególności w zakresie zachowań niezgodnych z zasadami współżycia społecznego, jak również pozyskiwanie dodatkowych informacji o sytuacji rodzinnej, socjalnej i mieszkaniowej tych osób.

  g) Pozyskiwanie i weryfikacja informacji dotyczących wnioskodawców oraz osób objętych wnioskiem w zakresie własności, współwłasności oraz innych tytułów prawnych do lokali mieszkalnych, budynków lub innych nieruchomości w Krakowie oraz w miejscowościach pobliskich.

  h) Ocena warunków socjalno-mieszkaniowych wnioskodawców w oparciu o kwestionariusz kwalifikacji punktowej.

  i) Sporządzanie projektów list i list ostatecznych osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu, w tym rozpatrywanie zastrzeżeń wniesionych w związku z nie objęciem projektem listy.

  j) Przygotowywanie skierowań do zawarcia umowy najmu dla osób objętych ostatecznymi listami mieszkaniowymi.

  k) Prowadzenie elektronicznej ewidencji wydanych skierowań do zawarcia umowy najmu lokali.

  l) Prowadzenie spraw związanych z postępowaniem w sprawie kolejnych edycji Programu Pomocy Lokatorom.

  m) Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadania budżetowego „Obsługa spraw mieszkaniowych”.

  n) Bieżące zapoznawanie się z treścią aktów prawnych niezbędnych do wykonywania czynności służbowych.

  o) Przyjmowanie stron i ich właściwie umocowanych pełnomocników w związku z prowadzonym postępowaniem i udzielanie im wyczerpujących wyjaśnień i informacji dotyczących obowiązujących przepisów i procedur w zakresie pomocy mieszkaniowej oraz ponownego zawarcia umów najmu, jak również aktualnego stanu spraw.

  p) Sporządzanie projektów pisemnych odpowiedzi na wystąpienia stron oraz przekazywanie żądanych informacji w zakresie wykonywanego zakresu czynności.

  q) Sporządzanie projektów odpowiedzi na interpelacje Radnych Miasta Krakowa

  i wnioski poselskie.

  r) Sporządzanie projektów odpowiedzi na pisma przekazywane na podpis Prezydenta Miasta Krakowa, Zastępców Prezydenta Miasta Krakowa, Dyrektora Magistratu, Dyrektora Wydziału.

  s) Dokonywanie czynności kancelaryjnych związanych z przygotowaniem korespondencji do wysyłki.

  t) Sporządzanie sprawozdań w sprawach objętych zakresem czynności, sporządzanie zestawień komputerowych i statystyk.

  u) Systematyczna, bieżąca obsługa programów (w szczególności RISS) a także prowadzonych elektronicznych baz danych.

  v) Inne prace zlecone przez Dyrektora Wydziału, Zastępcę Dyrektora Wydziału lub Kierownika Referatu.

   

  Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

  • Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

  • Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/.

  • Stanowisko: Podinspektor lub Inspektor.

  • Miejsce pracy: Wydział Mieszkalnictwa– Urząd Miasta Krakowa.

  • Lokalizacja: Kraków, ul. Wielopole 17a.

  • Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.200,- do 3.700,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy, wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

  • Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

   

  Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do dnia 3 listopada 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 6 listopada 2019 roku o godz. 8 sala Konferencyjna Wydziału Mieszkalnictwa (parter) ul. Wielopole 17a w Krakowie.

  O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz

  o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

  Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

   

   


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru