PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICZE W PRACOWNI INFORMACJI PLANISTYCZNEJ W WYDZIALE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO UMK 1 ET. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
(NR REF. 7-BP-2019)

 

Oferujemy:
  1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
  2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
  3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
  4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
  5. Dostęp do najnowszych technologii.
  6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
  7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
  8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
  9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

- wymagania niezbędne (formalne):

  1. Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych

a) Obywatelstwo polskie.

b) Wykształcenie wyższe o specjalności: architektura, gospodarka przestrzenna.

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu 

 

2. wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

a) - znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

b) - ogólna wiedza ze znajomości KPA,

c) - ogólna znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami,

d) - ogólna znajomość ustawy o samorządzie gminnym,

e) - znajomość problematyki planowania przestrzennego w gminie m. Kraków,

f) - umiejętność rozmowy z mieszkańcem w zakresie problematyki planowania przestrzennego,

g) - ogólna wiedza na temat zakresu problematyki pracy Wydziału Planowania Przestrzennego,

h) w szczególności Pracowni Informacji Planistycznej,

i) - doświadczenie zawodowe- 1 rok w zakresie pracy w administracji publicznej

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

a) udostępnianie do wglądu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego gminy oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,

b) wydawanie wypisów i wyrysów ze studium i planów miejscowych oraz naliczanie za nie

opłaty skarbowej,

c) wydawanie zaświadczeń w celu urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu

prawnego, wymaganego przepisami prawa lub gdy chodzi o potwierdzenie faktów albo

stanu prawnego, wynikającego z prowadzonych w Wydziale ewidencji, rejestrów bądź z

innych danych znajdujących się w posiadaniu Wydziału oraz naliczanie opłat skarbowych,

d) opiniowanie zamierzeń i zadań inwestycyjnych Miasta w zakresie zgodności z polityką

przestrzenną Miasta,

e) wyrażanie stanowisk w przedmiocie zgodności proponowanego podziału nieruchomości z

ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w formie postanowienia,

f) wyrażanie stanowisk w przedmiocie zgodności proponowanego podziału nieruchomości z

przepisami odrębnymi w sytuacji braku miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego w formie postanowienia,

g) wyrażanie stanowiska w przedmiocie zgodności budowy z obowiązującym miejscowym

planem zagospodarowania przestrzennego,

h) wyrażanie stanowiska w przedmiocie zgodności zmiany sposobu użytkowania z

obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego,

i) wyrażanie stanowiska w sprawach udzielania lub zmiany koncesji na poszukiwanie

i rozpoznawanie złóż kopalin,

j) wyrażanie stanowiska w sprawie udzielania lub zmiany koncesji na działalność gospodarczą

w zakresie:

- wydobywania kopalin ze złóż,

- bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w

górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych,

k) wyrażanie stanowiska w sprawie ustalenia zakresu i sposobu wykonania obowiązków

dotyczących ochrony środowiska oraz obowiązków związanych z likwidacją zakładu

górniczego w przypadku cofnięcia albo wygaśnięcia koncesji w formie postanowienia,

l) wyrażanie stanowiska w przedmiocie zgodności lokalizacji magazynu alkoholu

z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,

ł) wyrażanie stanowiska w przedmiocie możliwości prowadzenia obrotu hurtowego napojami

alkoholowymi we wskazanym miejscu na podstawie zapisów miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego,

m) wyrażanie stanowiska w przedmiocie lokalizacji lądowiska w zakresie zgodności z:

ustaleniami polityki przestrzennej gminy, określonymi w studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy; miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego; możliwościami wykorzystania terenu na cele lądowiska.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

b) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/.

c) Stanowisko: Referent / Podinspektor.

d) Miejsce pracy: Wydział Planowania Przestrzennego – Urząd Miasta Krakowa.

e) Lokalizacja: Kraków, ul. Mogilska 41.

f) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.300 zł do 4.000 zł brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

g) Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

 

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

a) Dyspozycyjność.

b) Możliwość pracy w terenie.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do dnia 3 listopada 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 8 listopada 2019 roku o godz. 08.00 w Sala Portretowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany

adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru