PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE AKTUALIZACJI DANYCH PODMIOTOWYCH BAZY EGiB ORAZ RCiWN W WYDZIALE GEODEZJI UMK (3 ETATY)
(NR REF. 5-GD-2019)

 

Oferujemy:
  1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
  2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
  3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
  4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
  5. Dostęp do najnowszych technologii.
  6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
  7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
  8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
  9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

1. wymagania niezbędne (formalne):

a) obywatelstwo polskie, 

b) wykształcenie wyższe geodezyjne, 

c) minimum roczne doświadczenie zawodowe w zakresie geodezji i kartografii. 

d) Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.

 

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymagań formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) Znajomość ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

b) Znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

c) Znajomość ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

d) Znajomość rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

e) Znajomość rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

f) Znajomość ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.

g) Znajomość zagadnień z zakresu działania Wydziału Geodezji.

h) Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty.

i) Posiadanie geodezyjnych uprawnień zawodowych określonych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne.

j) Minimum roczne doświadczenie w pracy w administracji.

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

a) Prowadzenie rejestru załatwianych spraw.

b) Bieżące zapoznawanie się z treścią aktów prawnych niezbędnych do wykonywania obowiązków służbowych.

c) Udzielanie informacji osobom fizycznym i prawnym w zakresie ewidencji gruntów i budynków.

d) Wprowadzanie zmian podmiotowych danych o charakterze opisowym z urzędu i na wniosek osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych władających gruntem.

e) Aktualizacja danych podmiotów ewidencyjnych.

f) Sporządzanie oraz podpisywanie zawiadomień o zmianach w bazie ewidencji gruntów i budynków.

g) Prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości.

h) Kompletowanie dowodów zmian.

i) Rejestracja czasu pracy w systemie RCP.

j) Wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres działania Wydziału zleconych przez Dyrektora, jego Zastępców i Kierownika referatu.

k) Podpisywanie pism o charakterze informacyjnym, pism o uzupełnienie dokumentów.

l) Podpisywanie dokumentów, w stosunku do których pracownik został umocowany poprzez stosowne upoważnienie (zarządzenie, inne).

m) Parafowanie przygotowywanych przez siebie dokumentów chyba, że przepisy wyższego rzędu stanowią inaczej.

n) Dostęp do informacji zastrzeżonych na podstawie odrębnego poświadczenia bezpieczeństwa.

o) Dostęp do danych osobowych w zakresie realizowanych zadań na podstawie odrębnego upoważnienia.

p) Inne czynności na podstawie odrębnych upoważnień lub pełnomocnictw.

q) Udział w szkoleniach, naradach - okresowa aktualizacja wiedzy i przepisów.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

b) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami),

c) Stanowisko: Referent lub Podinspektor

d) Miejsce pracy: Wydział Geodezji – Urząd Miasta Krakowa.

e) Siedziba Wydziału: Kraków, ul. Grunwaldzka 8.

f) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3300 złotych do 4200 złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy. Wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

g) Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

 

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

a) Możliwość pracy w terenie: nie dotyczy

b) Dyspozycyjność: w godzinach pracy

 

 

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 14 października 2019 r. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 17 października 2019 roku o godz. 8.00 w sali 303 UMK, Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalne