PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZARZĄDZANIA MARKĄ KRAKÓW W WYDZIALE KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ UMK (1 ETAT)
(NR REF. 6-KS-2019)

 


 

Oferujemy:

a) Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

b) Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.

c) Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.

d) Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

e) Dostęp do najnowszych technologii.

f) Terminowo wypłacane wynagrodzenie.

g) Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.

h) Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.

i) Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

a) wymagania niezbędne (formalne):

a) Obywatelstwo polskie.

b) Wykształcenie wyższe z zakresu: komunikacja społeczna i media, grafika komputerowa, informatyka.

c) Pozostałe wymagania określone w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

b) wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) Znajomość przepisów prawa w zakresie funkcjonowania i kompetencji administracji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o samorządzie gminnym, przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dział I) i ustawy Prawo zamówień Publicznych.

b) Znajomość zagadnień związanych z prowadzeniem kampanii reklamowych i działań promocyjnych oraz technik i narzędzi z zakresu marketingu miejsc (ATL, BTL).

c) Znajomość zagadnień z zakresu tworzenia i stosowania systemów identyfikacji wizualnej oraz zarządzania znakami towarowymi.

d) Ogólna wiedza o realizowanych zadaniach i strukturze Urzędu Miasta Krakowa – ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z promocją.

e) Wiedza o działaniach promocyjnych Krakowa ze szczególnym uwzględnieniem projektów realizowanych przez pion promocji w Wydziale Komunikacji Społecznej.

f) Znajomość zagadnień związanych z reklamą, marketingiem, komunikacją społeczną, public relations, mediami społecznościowymi, projektowaniem graficznym.

g)  Umiejętność prowadzenia, koordynacji i zarządzania projektami promocyjnymi (dla kampanii, przedsięwzięć, eventów).

h) Minimum sześciomiesięczne doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania graficznego (potwierdzone zakresem czynności, zaświadczeniem lub innym dokumentem).

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

a) Koordynacja przedsięwzięć promocyjnych Miasta oraz weryfikacja realizacji działań promocyjnych wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa i miejskich jednostek organizacyjnych, w tym w szczególności akceptacja projektów graficznych pod kątem ich zgodności z Systemem Identyfikacji Wizualnej Miasta Krakowa.

b) Wsparcie przygotowania przedsięwzięć i kampanii informacyjno-promocyjnych realizowanych we wszystkich obszarach działań Miasta, w tym w szczególności w zakresie projektów graficznych.

c) Udział w opracowywaniu koncepcji gadżetów i materiałów promocyjnych Miasta.

d) Obsługa projektów i przedsięwzięć promocyjnych, m.in. „Dzień Otwarty Magistratu”.

e) Negocjowanie i przygotowywanie zleceń i umów z usługobiorcami zewnętrznymi, nadzór i kontrola nad ich prawidłową realizacją oraz ich rozliczanie w ramach posiadanych uprawnień, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

f) Sporządzanie stosownych protokołów i rozliczeń.

g) Wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezydenta, właściwego Zastępcę Prezydenta ds. Polityki Społecznej i Komunalnej oraz Dyrektora Wydziału.

 

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

b) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/.

c) Stanowisko urzędnicze.

d) Miejsce pracy: Wydział Komunikacji Społecznej – Urząd Miasta Krakowa.

e) Lokalizacja: Kraków, pl. Wszystkich Świętych 3-4.

f) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.300,- do 4.100,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

g) Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

 

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

a) Możliwość pracy w terenie: tak

b) Dyspozycyjność: tak

 

 

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 23 października 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 29 października 2019 roku o godz. 8.00 w Sali 303, pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 

 


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru