PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI I CZYSTOŚCI W WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ UMK (1 ETAT)
(NR REF. 15-GK-2019)


 

Oferujemy:
a) Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
b) Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
c) Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
d) Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
e) Dostęp do najnowszych technologii.
f) Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
g) Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
h) Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
i) Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) Obywatelstwo polskie.

b) Wykształcenie wyższe prawnicze.

c) Pozostałe wymagania określone w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych: art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

 

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymagań formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

b) Znajomość ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

c) Podstawowa wiedza na temat funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków oraz tematyki nieczystości ciekłych.

d) Umiejętność praktycznej interpretacji przepisów prawnych w w/w zakresie.

e) Praktyczna znajomość funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

f) Znajomość języka angielskiego potwierdzona certyfikatem.

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

a) Przygotowywanie projektów decyzji na prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności w zakresie:

  • opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
  • prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

b) Wydawanie decyzji o przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

c) Przygotowywanie projektów decyzji w sprawie nakładania kar pieniężnych oraz decyzji w sprawach udzielania ulg w spłacie zobowiązań z tytułu niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym na przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

d) Przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców odbierających nieczystości ciekłe ze zbiorników bezodpływowych.

e) Przeprowadzanie kontroli właścicieli nieruchomości w zakresie:

  • częstotliwości  i sposobu opróżniania zbiorników bezodpływowych,
  • częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków.

f) Współpraca z komórkami organizacyjnymi Wydziału, Urzędu Miasta Krakowa oraz spółkami i miejskimi jednostkami organizacyjnymi.

g) Uczestniczenie w opracowywaniu przepisów prawa miejscowego w dziedzinie gospodarki odpadami komunalnymi i nieczystościami ciekłymi, poprzez przygotowywanie wkładu merytorycznego do projektów uchwał Rady Miasta Krakowa i zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie działania Wydziału.

h) Opiniowanie przygotowanych przez właściwe do spraw gospodarki komunalnej miejskie jednostki organizacyjne i miejskie podmioty gospodarcze aktów normatywnych oraz przygotowywanie projektów zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa i uchwał Rady Miasta Krakowa w tym zakresie.

i) Opracowywanie projektów odpowiedzi na interwencje i pisma (skargi, zażalenia, uwagi), interpelacje, wnioski radnych i Komisji Rady Miasta Krakowa oraz interwencje poselskie i senatorskie, dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi.

j) Rejestrowanie czasu pracy w systemie RCP, praca w podsystemie RISS i obsługa poczty elektronicznej w zakresie prowadzonych spraw.

k) Wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres działania Wydziału, zleconych przez Dyrektora Wydziału, Zastępców Dyrektora Wydziału i Kierownika Referatu.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

b) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami).

c) Stanowisko: Referent lub Podinspektor.

d) Miejsce pracy: Wydział Gospodarki Komunalnej – Urząd Miasta Krakowa.

e) Lokalizacja: 31-949 Kraków, Os. Zgody 2.

f) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3 500 złotych brutto do 4 000 złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy. Wynagrodzenie, o którym mowa, zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

g) Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

 

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

a) Możliwość pracy w terenie.

b) Ewentualne delegacje i szkolenia poza godzinami pracy.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 28 października 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 4 listopada 2019 roku o godz. 8.00 w Sali Portretowej UMK, Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru