PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE KSIĘGOWOŚCI BUDŻETU MIASTA W WYDZIALE BUDŻETU MIASTA UMK (2 ETATY)
(NR REF. 4-BM-2019)


Oferujemy:

a) Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

b) Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.

c) Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.

d) Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

e) Dostęp do najnowszych technologii.

f) Terminowo wypłacane wynagrodzenie.

g) Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.

h) Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.

i) Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

1. wymagania niezbędne (formalne)

a) Obywatelstwo polskie.

b) Wykształcenie wyższe: ekonomiczne.

c) Minimum 6 miesięcy doświadczenia w służbach finansowo-księgowych.

d) Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

a) Znajomość przepisów w zakresie finansów publicznych, rachunkowości, w tym w szczególności:

a. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351),

b. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.),

c. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U z 2017 r. poz. 1911 z późn. zm.),

d. Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1393),

e. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014 poz. 1053 z późn.zm.),

f. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z 2014, poz. 1773).

b) Umiejętność księgowania operacji gospodarczych w jednostce samorządu terytorialnego oraz umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych i w zakresie operacji finansowych.

c) Znajomość struktury Urzędu Miasta Krakowa.

d) Umiejętność obsługi komputera, w szczególności znajomość obsługi standardowych aplikacji Windows (Word, Excel).

e) Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (niewykluczające wykonywania obowiązków na stanowisku).

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

a) Kompletowanie dokumentów, bieżąca analiza, dekretowanie i księgowanie w systemie komputerowym dowodów księgowych z wyciągów bankowych dotyczących programów operacyjnych dla środków europejskich i środków krajowych oraz projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

b) Terminowe księgowanie sprawozdań z jednostek budżetowych z realizacji programów operacyjnych dla środków europejskich i środków krajowych oraz projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

c) Bieżąca weryfikacja wykonania na programach operacyjnych dla środków Europejskich i środków krajowych oraz projektach finansowanych lub współfinansowanych ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi przez jednostki budżetowe (uruchomienia środków, sprawozdania, zwroty środków).

d) Sporządzanie i archiwizacja wydruków komputerowych po uzgodnieniu i zamknięciu miesiąca z rachunku budżetu Miasta i z rachunków programów operacyjnych dla środków europejskich i środków krajowych oraz projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi tj.:

- księga główna,

- dzienniki: wyciągi bankowe, inne, sprawozdania, zestawienie dzienników ogółem,

- comiesięczne zestawienia obrotów i sald narastająco,

- rozrachunki.

e) Przeprowadzenie inwentaryzacji zgodnie z ustawą o rachunkowości w zakresie prowadzonych rachunków bankowych w tym uzgadnianie i inwentaryzowanie sald rachunków bankowych.

f) Przygotowanie dokumentacji i sporządzanie zbiorczych zestawień dotyczących zaciągniętych przez Miasto kredytów oraz przychodów i rozchodów.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

b) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/.

c) Stanowisko: Referent / Podinspektor

d) Miejsce pracy: Wydział Budżetu Miasta – Urząd Miasta Krakowa.

e) Lokalizacja: Kraków, pl. Wszystkich Świętych 3-4.

f) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.200 zł do 4.000 zł brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

g) Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 13 października 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 21 października 2019 roku o godz. 10.00 w Sali Portretowej, pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 

 

Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru