PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ANALIZ TRANSPORTOWYCH W WYDZIALE GOSPODARKI KOMUNALNEJ UMK (1 ETAT)
(NR REF. 13-GK-2019)

 

Oferujemy:

a) Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

b) Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.

c) Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.

d) Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

e) Dostęp do najnowszych technologii.

f) Terminowo wypłacane wynagrodzenie.

g) Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.

h) Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.

i) Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) Obywatelstwo polskie.

b) Wykształcenie wyższe techniczne: inżynier lub magister inżynier o kierunku inżynieria środowiska lub ochrona środowiska.

c) Pozostałe wymagania określone w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych: art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych

 

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymagań formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) Znajomość przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

b) Znajomość przepisów ustawy prawo ochrony środowiska.

c) Znajomość przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

d) Ogólna wiedza ma temat rozliczania projektów współfinansowanych ze środków europejskich.

e) Ogólna wiedza z zakresu Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.

f) Ogólna wiedza na temat Programu LIFE.

g) Doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych potwierdzone zaświadczeniem.

h) Znajomość języka angielskiego potwierdzona certyfikatem.

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

a) Kształtowanie polityki rozwoju w zakresie systemu transportu zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

b) Analizowanie efektów dotychczasowych działań miasta Krakowa oraz inicjowanie wdrażania nowych działań służących realizacji Programu ochrony powietrza w obszarze ograniczania emisji komunikacyjnych (również na podstawie dobrych praktyk z innych miast polskich i europejskich).

c) Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa, właściwymi jednostkami i spółkami miejskimi w zakresie koordynacji działań służących ograniczeniu emisji komunikacyjnych w Krakowie (polityka parkingowa, czyszczenie ulic, rozwój przyjaznej komunikacji publicznej, rozwój infrastruktury rowerowej, nadzór nad stacjami diagnostycznymi pojazdów).

d) Koordynacja działań miasta Krakowa w ramach projektu zintegrowanego LIFE, współpraca z innymi Wydziałami Urzędu Miasta Krakowa zaangażowanymi w realizację projektu.

e) Współpraca ze specjalistą ds. modelowania emisji komunikacyjnych (kierownikiem projektu) w zakresie realizacji zadań miasta Krakowa przewidzianych w projekcie.

f) Współpraca z Partnerem (Instytutem VITO) w zakresie integracji systemu wysokorozdzielczego modelowania dyspersji zanieczyszczeń z systemami obsługiwanymi przez miasto Kraków (model rozkładu ruchu pojazdów, systemy IT Urzędu Miasta).

g) Opracowanie zamówień publicznych oraz udział w komisjach przetargowych.

h) Negocjowanie i przygotowywanie zleceń i umów z usługodawcami zewnętrznymi, nadzór i kontrola nad ich prawidłową realizacją.

i) Współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w zakresie realizacji projektu oraz przygotowywanie sprawozdań, raportów i zestawień dla Zespołu Zarządzającego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na potrzeby monitorowania realizacji projektu zintegrowanego LIFE.

j) Przygotowywanie wartości wskaźników realizacji projektu oraz raportów okresowych i raportu końcowego projektu.

k) Udział w spotkaniach i naradach o charakterze informacyjnym i zarządczym w zakresie realizowanych zadań i osiąganych rezultatów.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony, tj. na czas trwania projektu do 31 grudnia 2023 r.

b) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, od 7.30 do 15.30 (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami).

c) Stanowisko: Referent lub Podinspektor.

d) Miejsce pracy: Wydział Gospodarki Komunalnej – Urząd Miasta Krakowa.

e) Lokalizacja: 31-949 Kraków, Os. Zgody 2.

f) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3 200 złotych brutto do 4 000 złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy. Wynagrodzenie, o którym mowa, zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

g) Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

 

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

a) Możliwość pracy w terenie.

b) Dyspozycyjność – ewentualne delegacje i szkolenia poza godzinami pracy.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 7 października 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 10 października 2019 roku o godz. 8.00 w Sali 303 UMK, Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 
Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru