PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W PRACOWNI URBANISTYCZNEJ W WYDZIALE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO UMK (4 ETATY)
(NR REF. 6-BP-2019)


 

Oferujemy:

a) Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

b) Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.

c) Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.

d) Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

e) Dostęp do najnowszych technologii.

f) Terminowo wypłacane wynagrodzenie.

g) Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.

h) Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.

i) Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

1. wymagania niezbędne (formalne)

a) Obywatelstwo polskie.

b) Wykształcenie wyższe o specjalności: architektura, urbanistyka, gospodarka przestrzenna.

c) Pozostałe wymagania określone w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

a) Znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

b) Ogólna znajomość ustawy o samorządzie gminnym.

c) Ogólna wiedza ze znajomości KPA.

d) Znajomość problematyki planowania przestrzennego w gminie m. Kraków z uwzględnieniem terminów ustawowych sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

e) Ogólna wiedza na temat zakresu problematyki pracy Wydziału Planowania Przestrzennego.

f) Wiedza ze znajomości Rozporządzenia w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

g) Znajomość aplikacji firmy Bentley w szczególności Bentley Map Powerview i ArcGis.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

a) Sporządzanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

b) Prowadzenie procedur sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

c) ustalanie harmonogramów realizacji prac projektowych w uzgodnieniu ze wszystkimi członkami zespołu projektowego oraz z Kierownikiem Pracowni Urbanistycznej i Kierownikiem Pracowni Branżowej.

d) Przygotowywanie prezentacji i prezentowanie rozwiązań projektowych w kontaktach społecznych (m.in. spotkania z mieszkańcami, prace RMK) związanych z przedstawianiem projektów opracowań urbanistycznych – zgodnie z wymogami przepisów prawa i polityką informacyjno-konsultacyjną prowadzoną przez UMK.

e) Współdziałanie z jednostkami administracji rządowej i samorządowej w dziedzinie planowania przestrzennego, wprowadzanie ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego województwa i zadań rządowych ujętych w programach zawierających zadania rządowe do planów miejscowych.

f) Współpraca z wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Wydziału i Urzędu Miasta Krakowa oraz jednostkami zewnętrznymi w zakresie konsultacji i koordynacji rozwiązań planistycznych oraz przebiegu procedur planistycznych, w tym również wykonywanych przez wykonawców zewnętrznych.

g) Konsultowanie zagadnień przestrzennych w opracowywanych prognozach oddziaływania na środowisko.

h) Konsultowanie zagadnień przestrzennych w opracowywanych prognozach skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego.

i) Udział w przygotowaniu materiałów planistycznych sporządzanych na potrzeby projektu planu.

j) Organizacja i realizacja procedury planistycznej związanej ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wykonywanych przez wykonawców zewnętrznych.

k) Koordynowanie wykonywanych przez wykonawców zewnętrznych opracowań do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

l) Przygotowywanie materiałów przetargowych, udział w komisjach przetargowych i udział w zespole celem dokonania odbioru dokumentów wykonanych przez wykonawców zewnętrznych.

m) Odbiór materiałów planistycznych wykonanych przez wykonawców zewnętrznych na potrzeby planowania i zagospodarowania przestrzennego.

n) Przygotowywanie opinii dla innych komórek organizacyjnych UMK lub miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie sporządzanych planów miejscowych.

o) Wykonywanie wszelkich opracowań graficznych do prac planistycznych oraz obsługa graficzna planów miejscowych.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

b) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/.

c) Stanowisko: Referent / Podinspektor.

d) Miejsce pracy: Wydział Planowania Przestrzennego – Urząd Miasta Krakowa.

e) Lokalizacja: Kraków, ul. Mogilska 41.

f) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.300 zł do 4.000 zł brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

g) Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

 

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

a) Dyspozycyjność.

b) Możliwość pracy w terenie.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 13 października 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 18 października 2019 roku o godz. 08.00 w Sali 303, pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

  

 


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru