PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE KOORDYNACYJNO-ORGANIZACYJNYM W WYDZIALE GEODEZJI (1 ETAT).
(NR REF. 4-GD-2019)

 

Oferujemy:
  1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
  2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
  3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
  4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
  5. Dostęp do najnowszych technologii.
  6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
  7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
  8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
  9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 1. Wymagania niezbędne (formalne):

 

a) obywatelstwo polskie, 

b) wykształcenie wyższe ekonomiczne, 

c) minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w administracji publicznej lub księgowości. 

d) Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.

 

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymagań formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) Znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

b) Znajomość ustaw dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego: ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

c) Znajomość ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

d) Znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

e) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Rozdział 1, 2, 7, 9).

f) Znajomość zagadnień związanych z zakresem działania Wydziału Geodezji.

g) Potwierdzony zaświadczeniami udział w seminariach i szkoleniach w zakresie finansów publicznych, pozyskiwania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz potwierdzone doświadczenie w rachunkowości budżetowej.

h) Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty.

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

a) Prowadzenie spraw związanych z planowaniem i realizacją budżetu w zakresie Wydziału.

b) Obsługa aplikacji STRADOM w zakresie planowania i monitorowania zadań budżetowych Wydziału.

c) Opracowywanie i przygotowywanie umów w ramach przyznanych środków, prowadzenie ich ewidencji oraz wprowadzanie do aplikacji GRU.

d) Kontrola pod względem formalnym otrzymanych do realizacji rachunków i faktur, prowadzenie ich ewidencji i wprowadzanie do aplikacji WYBUD.

e) Sporządzanie okresowych sprawozdań z realizacji budżetu Wydziału.

f) Przygotowywanie materiałów i prowadzenie spraw dotyczących planowania i udzielania zamówień publicznych na wykonywanie prac zleconych przez Wydział oraz rejestracja ich w aplikacji SOZP.

g) Obsługa aplikacji SZP w zakresie prowadzonych projektów w Wydziale.

h) Bieżąca współpraca z Wydziałami UMK, Małopolskim Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Marszałkowskim.

i) Sporządzanie harmonogramów wydatków i dochodów w ramach budżetu Wydziału oraz obsługa aplikacji PFPRO.

j) Wnioskowanie o dotację celową z budżetu Wojewody, funduszy celowych.

k) Sporządzanie sprawozdań z realizacji dotacji.

l) Rejestracja czasu pracy w systemie RCP.

m) Wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres działania Wydziału zleconych przez Dyrektora, jego Zastępców i Kierownika referatu.

n) Udział w szkoleniach, naradach - okresowa aktualizacja wiedzy i przepisów.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

b) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami),

c) Stanowisko: Referent lub Podinspektor

d) Miejsce pracy: Wydział Geodezji – Urząd Miasta Krakowa.

e) Siedziba Wydziału: Kraków, ul. Grunwaldzka 8.

f) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3300 złotych do 4200 złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy. Wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

g) Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

 

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

a) Możliwość pracy w terenie: nie dotyczy

b) Dyspozycyjność: w godzinach pracy

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 22 września 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 1 października 2019 roku o godz. 8.00 w sali 303 UMK, Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

  


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru