PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA STANOWISKO URZĘDNICZE W WYDZIALE OBSŁUGI URZĘDU (1 ETAT)
(NR REF. 6-OU-2019)

 

Oferujemy:
  1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę z możliwością awansu zawodowego,
  2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
  3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
  4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
  5. Dostęp do najnowszych technologii.
  6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
  7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
  8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
  9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) obywatelstwo polskie,

b) wykształcenie wyższe,

c) 3 letni staż pracy w tym minimum 1 rok w zakresie rozliczania inwestycji i remontów lub 1 rok w administracji publicznej,

d) pozostałe wymagania  art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) znajomość przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych,

b) znajomość przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane,

c) wiedza z zakresu sporządzania analiz i rozliczeń,

d) znajomość procesu inwestycyjnego na budowie,

e) znajomość rozliczania projektów unijnych,

f) kreatywność, samodzielność, umiejętność pracy w grupie oraz pod presją czasu,

g) umiejętność organizacji i planowania pracy,

h) mile widziane uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

3. Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

a) przygotowanie umów na realizacje zadań Referatu Inwestycji i Remontów,

b) rozliczanie umów, opisywanie faktur i innych dokumentów księgowych,

c) przygotowywanie materiałów przetargowych,

d) uczestniczenie w przeprowadzaniu procedur o udzielenie zamówień publicznych,

e) przygotowywanie wniosków o udzielenie pozwoleń konserwatorskich i pozwoleń na budowę,

f) bieżąca kontrola realizacji rocznego budżetu Referatu, ewidencja finansowo-księgowa,

g) opracowywanie wniosków inwestycyjnych dla zadań wnioskowanych do wprowadzenia do budżetu Miasta oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej,

h) sporządzanie informacji i sprawozdań z realizacji zadań inwestycyjnych.

 

4. Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

a) pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego pracownik zobowiązany jest od odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony,

b) wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami),

c) stanowisko : Inspektor,

d) miejsce pracy: Wydział Obsługi Urzędu,

e) siedziba Wydziału: Kraków, Plac Wszystkich Świętych 3-4,

f) wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie z przedziału 3.800 zł do 4.600 zł złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy. Wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

g) dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych Ustawą

z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

 

5. Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

a) możliwość pracy w terenie.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 15 września 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 19 września 2019 roku o godz. 8.00 w Sali 303 przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz

o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 

  1. Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.

Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru