PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W WYDZIALE STRATEGII PLANOWANIA I MONITOROWANIA INWESTYCJI W URZĘDZIE MIASTA KRAKOWA (1 ETAT)
(NR REF. 5-SI-2019)

 

Oferujemy:
  1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
  2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.
  3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.
  4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.
  5. Dostęp do najnowszych technologii.
  6. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.
  7. Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.
  8. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.
  9. Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy

 

1. wymagania niezbędne (formalne):

a) Udział w naborze mogą wziąć tylko osoby będące obywatelem polskim. 

b) Wykształcenie wyższe. 

c) Minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe.

d) Spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.

 

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymagań formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych (Dział I - IV).

b) Znajomość ustawy o finansach publicznych (Dział V).

c) Znajomość ustawy prawo budowlane.

d) Znajomość ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Rozdział 1 - 3).

e) Znajomość programu inwestycyjnego na terenie Miasta Krakowa (planowane

i realizowane inwestycje).

f) Znajomość etapów procesu inwestycyjnego.

g) Znajomość procesu tworzenia budżetu i WPF Gminy.

h) Praktyczna znajomość programów komputerowych: Excel.

i) Znajomość zakresu działania Wydziału Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji w szczególności Referatu Planowania i Monitorowania Inwestycji Strategicznych i Programowych.

j) Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (niewykluczające wykonywania obowiązków na wskazanym stanowisku).

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.

  

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

Prowadzenie spraw związanych z zakresem działania Referatu Planowania i Monitorowania Inwestycji Strategicznych i Programowych (SI-03):

a) Planowanie i monitorowanie realizacji inwestycji strategicznych, programowych i zadań inwestycyjnych Dzielnic,

b) Analiza i weryfikacja Wniosków Inwestycyjnych oraz opracowanie na ich podstawie, a także na podstawie zaktualizowanych planów zadań, wniosków o zmianę WPF oraz złożonych list rankingowych, zestawień wnioskowanych inwestycji strategicznych, programowych i zadań inwestycyjnych Dzielnic,

c) Weryfikacja danych w Systemie STRADOM, w tym zakresów rzeczowych rocznych oraz całkowitych, etapów, kamieni milowych, źródeł finansowania oraz faz procesu inwestycyjnego i zapewnienie ich spójności i aktualności dla inwestycji strategicznych, programowych i zadań inwestycyjnych Dzielnic,

d) Bieżący nadzór oraz monitorowanie, w zakresie rzeczowym i finansowym, zgodnie z Instrukcją planowania i monitorowania, realizacji inwestycji strategicznych, programowych i zadań inwestycyjnych Dzielnic, ujętych w WPF i budżecie Miasta Krakowa,

e) Sporządzanie cyklicznych informacji na temat realizacji inwestycji strategicznych, programowych i zadań inwestycyjnych Dzielnic,

f) Weryfikacja poprawności danych przekazywanych przez Jednostki Realizujące, służących planowaniu i monitorowaniu inwestycji strategicznych, programowych i zadań inwestycyjnych Dzielnic,

g) Opracowywanie materiałów do półrocznych i rocznych sprawozdań z realizacji inwestycji.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

b) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo (w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami).

c) Stanowisko: podinspektor lub inspektor.

d) Miejsce pracy: Wydział Strategii Planowania i Monitorowania Inwestycji – Urząd Miasta Krakowa.

e) Siedziba Wydziału: Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4.

f) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3300 złotych do 4200 złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy. Wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

g) Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”) na warunkach określonych Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

 

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

a) Możliwość pracy w terenie: tak

b) Dyspozycyjność: tak

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 30 sierpnia 2019 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 4 września 2019 roku o godz. 8.00 w Sali Portretowej UMK, Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. 


Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru